Holtug kirke


Holtug kirke


Runeinskription fra Holtug kirke med teksten: "Tirad ristede"

Intro

Holtug kirke er bygget af kalkstenskvadre fra Stevns Klint og kan være opført allerede midt i 1100-tallet. Kirken var ejet af Gjorslev Gods frem til 1910. En af de tidligere ejere var den formodede kongemorder Rane Johnsen, der blev dømt for mordet på Erik Klipping.

Som de fleste andre kirker der blev bygget i den romanske stilperiode (ca. 1100-1250), undergik også Holtug kirke ændringer i en senere periode, hvor gotikken influerede på byggestilen. Det flade kirkeloft blev erstattet af et himmelstræbende, hvælvet loft, vinduerne blev spidsbuede, og der blev tilføjet nye tilbygninger i form af sakristi, våbenhus og klokketårn.

Det romanske kor samt triumfvæggen blev allerede i 1400-1450 revet ned og erstattet af et langhuskor.

I en af kvadrene fra det oprindelige kor, der blev genbrugt i den nyere korbygnings sydside, er indristet ni runestave, der lyder: "Tirad ristede".

I Holtug Kirke er både våbenhus og sakristi placeret på sydsiden af skibet. Det tyder desuden på, at der tidligere har været et forhus af træ, en såkaldt "skruv" med buet tag, der blev afløst af det nuværende våbenhus i midten af 1600-tallet.

Tårnet er sengotisk fra perioden ca. 1500-1525.

Kirken var ejet af Gjorslev gods, indtil den blev selvejende i 1910.


I kirken er de øverste stolerækkers gavle bemalet med våbnerne af kirkens tidligere ejere.
Våbnet over den tidligste ejer tilhørte Peder Olufsen af Kalverise (Karise). Han var af slægten Tornekrands og døde i 1261.

Herefter fulgte Jon Rani, som var af Hvideslægten. Slægten var den mest dominerende stormandsslægt på Sjælland i 1200-tallet, hvor den ejede store besiddelser. Efter Jon Rani fulgte sønnen Rani (eller Rane) Jonsen, som var væbner og Erik Klippings kammermester. Han var angiveligt en af de skyldige i mordet på kongen i Finderup Lade i 1286. Rani Jonsen blev dømt fredløs i 1287 på Danehoffet i Nyborg. Han flygtede til Norge, hvorfra han drog med på hærgningstogter mod Danmark. I 1294 blev han fanget og henrettet ved Roskilde.

Fra 1286 og frem til 1315 var Erik Klippings søn, Erik Menved, den formelle ejer af Gjorslev Gods og af Holtug Kirke. Erik Menved pantsatte imidlertid hele Stevnsherred, Bjæverskovherred, Møn og Køge til den vendiske fyrste Wizlaus III af Rügen i 1315.

Omkring 1400 købte roskildebispen Peder Jensen Lodehat Stevns tilbage fra de vendiske fyrster. Lodehat var dronning Margrethe I's højre hånd. Han udbyggede Gjorslev Gods til den korsformede borg, man stadig kan se i dag.

Efter reformationen overgik Gjorslev og Holtug Kirke til kronen, og kong Christian III blev ejer. Kongen overdrog snart ejendommen til rigsråd Peder Svave. En ligsten, der var lagt i gulvet for Peder Svave, hans hustru Elze Skavesdatter og to sønner, blev i 1896 rejst op ad kirkens nordvæg på foranledning af Nationalmuseet.

I 1743 købte kammerråd Lintrup, der senere blev adlet Lindencrone, kirken af Christian VI. I 1793 overtog slægten Scavenius Gjorslev og Holtug kirke. Kirken var i slægtens eje indtil 1910.Jensen, Chr. Axel og Hermansen, Victor; "Danmarks kirker", Præstø amt bd. VI, 1. halvbind, s. 385-393; Bianco Lunos Bogtrykkeri A/S; sandsynligvis 1935.

http://da.wikipedia.org/wiki/Rane_Jonsen

"Østsjælland - et gammelt folk i fortid og nutid"; hæfte 5, s. 191-198; Centraltrykkeriet Roskilde.