Holløse Bro


Holløse Bro


Holløse Bro


Holløse Bro


Holløse Bro med møllebygningen i baggrunden.


Holløse Bro 2013

Intro

Broen over Susåen og dens historie. Indtil 1703 var det den eneste forbindelse over Susåens nedre løb.

Susåen er i dag næsten lutter ægte natur og en sjælden blid idyl, og der er kun få steder - som ved Holløse Mølle - at der i dag er en bro over Susåen. Mellem vandmøller, broer og veje er der en ganske interessant sammenhæng. Vandmøller kunne nemlig bedst anlægges, hvor åen havde et godt fald, og det havde den som regel på steder, hvor åens bund var hård og med mange sten. Her var tillige de naturligste overgangssteder for tidens færdsel, derfor blev disse vadesteder lige fra de ældste tider bestemmende for vejforløbet. Det var oftest her, man senere opførte de første broer. Holløse bro var indtil 1703 den eneste bro over Susåens nedre løb, og det betød selvfølgelig en del trafik på dette sted, da der også var både mølle og kro.


Hvornår den første bro blev bygget over vadestedet ved Holløse Mølle vides der desværre ikke meget om. Man må formode, at der blev etableret en fast forbindelse mellem de to bredder omkring 1250, samtidig med den første mølles anlæggelse. Tidligere har der nok kun været en spang mellem de to bredder. Denne første bro på stedet har været bygget af naturens materialer, sten og træ, altså en bjælkebro, hvor man har benyttet natursten til fundamenterne på begge sider af åen, og med en understøtning midt i åen, opbygget af enten træstammer eller et naturstensfundament. Man har derefter placeret et antal træstammer tværs over åen, hvorpå der som kørebane var lagt et lag af gennemskårede stammer, der blev lagt vinkelret på træstammerne, og dermed havde man en primitiv gang- og kørebane. Ifølge de gamle landskabslove skulle hele sognet om nødvendigt hjælpe til med at vedligeholde og bygge bro, og hvis det var hele herredets vej, skulle hele herredet hjælpe til med at bygge broen og siden også vedligeholde denne. Denne konstruktion for en forholdsvis kort bro har været brugt ved broen over Susåen igennem mange århundreder. Broer med buer har man ikke kunnet magte på dette tidspunkt af historien. Om broen ved Holløse Mølle vides, at mølleren Mikkel Kjeldssøn i 1557 modtog et kongeligt brev, hvoraf det fremgik, at kong Christian III (1534-1559) havde erfaret, at broen var i en elendig stand, og den kunne ikke uden risiko befærdes af vejfarende. I brevet blev det derfor påbudt mølleren at sætte broen i forsvarlig stand med nye bropiller og rækværk. Mølleren fik derudover tilladelse til at udvælge nogle gode mænd i Skelby og Gunderslev sogne til at være behjælpelige med istandsættelsen. Christian V (1670-1699) ordnede vedligeholdelsen af broen således, at hver gård i Tybjerg og Flakkebjerg herreder, som ikke betalte til vedligeholdelse af nogen anden bro, skulle betale 4 skilling til vedligeholdelse af broen ved Holløse Mølle. I 1770 oplyses der, at der til broen hører et broprivilegium, der giver en indkomst på 60 rdl., som kunne hæves på amtstuen. Det var penge, som forpligtede mølleejeren til at vedligeholde broen. Den bro, der blev afløst i 2011, var temmelig sikkert opført mellem 1920 og 1930 og havde en konstruktion, hvor der er brugt tilhuggede natursten, der var opsat som broens fundamenter på begge sider af åen. Forbindelsen mellem bredderne var jernbetondragere, der gik fra fundament til fundament, understøttet af to bropiller, der har form som et U. Bropillerne var også udført i armeret beton. En helt ny bro er nu blevet bygget over Susåen ved Holløse Mølle, og den blev indviet i 2011.