Hole SkovIntro

Skoven der tidligere leverede gavntræ giver nu store naturoplevelser til borgerne.

På det bakkede terræn i det vestligste af Odense ligger Hole Skov, en gammel bondeskov der tidligere var opdelt i 10-12 parceller. Kirken, kroen og mange gårde havde hver sit stykke skov hvori man hentede brænde og kvas til eget brug. Præstegården havde eksempelvis under besættelsen 13 ildsteder.
Den såkaldte stævningsskov hvor man i en turnus kappede haslerne ned og brugte dem til gærder og risbrænde, kan endnu ses flere steder i skoven og på skrænterne står bøge og egetræer hvoraf flere er over 100 år gamle. Omtrent midt i skoven ned mosen står en gammel hul-eg som man i gammel tid troede kunne helbrede syge børn hvis de blev trukket gennem hullet, men i dag er egen mest tumle-plads for de raske børn.
I vestenden af skoven findes en stor kælkebakken der blev anlagt af kroen i 30’verne og ret efter slutter skoven med en lille P-plads for enden af den delvis tørlagte Trøstrup Sø.
På nordsiden af skoven løber `Sørenden´ østpå gennem moserne om til Hole Banke, hvor den rørlagt fortsætter over til Rydså.
Moseområdet var i gammel tid delt op i 61 små lodder så næsten alle husstande havde deres eget tørveskær. Fra området er der også tidligere hentet sand og grus samt mergel til jordforbedring.
Det lave og fugtige område er nu tilgroet med pil, birk, ask og hæg, hvoraf mange har nået en anseelig størrelse.
I et af vådområderne står en del elletræer som ved gentagen nedskæring har udviklet en klumpfod. Elletræ var tidligere meget anvendt til bund i træsko og som brænde i røg-ovne.
Odense Kommune ejer størstedelen af skoven der er udlagt som grønt område for borgerne, så der indbydes til naturoplevelser året rundt. Floraen og faunaen er righoldig i den afvekslende løvskov.