Hodde kirke


Hodde kirkes senmiddelalderlige tårn. Foto: Jannie Uhre Ejstrud. Museet for Varde By og Omegn.


Udsnit af rokokoaltertavlen fra 1769. Foto: Jannie Uhre Ejstrud. Museet for Varde By og Omegn.


Den ekstra discipel. Maleren Truels Pedersen har indføjet sig selv i altertavlens nadvermaleri. Foto: Jannie Uhre Ejstrud. Museet for Varde By og Omegn.


Hodde kirkes farvestrålende rokokoaltertavle. Foto: Jannie Uhre Ejstrud. Museet for Varde By og Omegn.


Romansk vievandskar, sandsynligvis fra kirkens opførelse. Opstillet i våbenhuset. Foto: Jannie Uhre Ejstrud. Museet for Varde By og Omegn.


Hodde skole ligger i diget omkring Hodde kirkegård. Foto: Jannie Uhre Ejstrud. Museet for Varde By og Omegn.


Den idylliske gamle Hodde skole, der i dag er skolemuseum. Foto: Jannie Uhre Ejstrud. Museet for Varde By og Omegn.


Hodde kirke. Foto: Jannie Uhre Ejstrud. Museet for Varde By og Omegn.


Hodde kirke og gamle skole. Maleri Af Niels Holbak. Museet for Varde By og Omegn

Intro

Den sjældne gotiske langhuskirke har gentagne gange været i alvorligt forfald, og også kirkegården har haft medtagne perioder. I starten af 1700-tallet lå den ”under fæfod”, nedtrampet af stude. I dag er den smukke kirkegård fuldkommen fæfri og prydes af den gamle Hodde skole fra 1831.

Bygningen

Kirkens langhus er unggotisk (omkring 1300). Den indvendige triumfmur, der adskiller kor og skib, kom først til i 1924. Tårnet og våbenhuset er fra senmiddelalderen. I våbenhusets gavl er et indmuret solur fra 1786. Soluret er et af kirkens levn fra tiden 1701-1916, hvor den ligesom kirkerne i Thorstrup, Horne, Tistrup og Ansager hørte under Nørholm gods.

Den eneste adgang til tårnets mellemstokværk er en udvendig stige på nordsiden. I et vindue i tårnets vestside er i 1924 indsat et glasmaleri efter tegning af Aage Bugge.

I kirkediget mod syd ligger Hodde skole fra 1831. Skolen, der har været i brug helt indtil 1955, er i dag skolemuseum under Museet for Varde By og Omegn.

Nadvermaleri – med to ekstra disciple.

Hodde kirkes altertavle er lidt af en kuriositet. Rokokotavlen fra 1769 er udskåret i fyrrepanel og smykkes foruden af typiske rokokoblomster også af fire Kristusmalerier, hvor hovedfeltet indeholder en interessant detalje. Det forestiller Nadveren med Jesus og de tolv disciple samt to ekstra personer, der har sneget sig med på sidelinien. Den ene, en beskuer i profil med en anselig næse, menes at være maleren selv, Truels Pedersen. Den anden, en person i blå kjortel, der vender ryggen til, kan være en tjener. De øvrige malerier forestiller Kristi Dåb (venstre side), Opstandelsen (højre side), Himmelfarten (foroven) og et tekststykke (forneden). Altertavlen var i en periode afløst af et altermaleri af Anker Lund fra 1895, Emmaus, der i dag hænger i skibet.

Kilder

Torstrup, Horne, Hodde, Tistrup. Danmarks Kirker, Ribe Amt. Nationalmuseet.