Hjørring Kirkegård


Konsul Christian H. Nielsens gravsted på Hjørring Kirkegård

Intro

Hjørring Kirkegård er på godt 7 hektar og har ca. 10.000 kistegravpladser og 3.000 urnegravpladser.

Indtil 1821 lå Hjørring Kirkegård rundt om Sct. Catharinæ Kirke. Allerede i 1805 var der imidlertid blevet vedtaget en lov, som forbød gravsteder inde i byer, og da kirkegården efterhånden også var blevet for lille og ingen udvidelsesmuligheder havde, blev den nedlagt i 1821. En ny kirkegård for Hjørring Købstad blev derfor anlagt nord for Sct. Hans Kirke, dvs. uden for købstadens jorde og dermed i overensstemmelse med loven fra 1805. Den blev indviet 12/8 1821. Også denne kirkegård blev hurtigt for lille, og der var i mange år planer om en ny. Det blev dog først til noget i 1869, hvor en ny kirkegård blev anlagt på en grund vest for Kirkegårdsvej. Denne, ”Hjørring ny kirkegård” eller ”Vestre kirkegård” blev senere udvidet flere gange mod vest, bl.a. i 1887-1895 og 1902. Kirkegården nord for Sct. Hans Kirke blev herefter kaldt ”Østre kirkegård” eller ”Den gamle kirkegård”. I 1887 blev der opført et kapel på den nye kirkegård, og i 1893 blev der opført et epidemilighus i nærheden af kapellet. Epidemiliighuset er senere blevet nedrevet. Også kapellet blev efterhånden for lille, og i 1934 blev der bygget et nyt kapel i nærheden, efter tegning af Hjørring-arkitekten Jens Jakobsen. I forbindelse med opførelsen af kapellet dukkede tolv jernaldergrave op på stedet, hvoraf de otte er bevaret og kan ses i dag. I 1951 blev der opført et krematorium i forbindelse med kapellet. Dette er senere blevet udvidet, og i skrivende stund (september 2012) er kapellet genstand for en omfattende restaurering. Det gamle kapel blev i slutningen af 1930’erne omdannet til Columbarium (urnehal), og der blev anlagt en urnehave i kirkegårdens nordøstlige del, begge dele efter initiativ af Ligbrændingsforeningen. I takt med at flere og flere valgte kremation frem for begravelse fik kirkegården i 1959 en selvstændig urnegravplads, ”Urne-lunden”. Den er anlagt som terrasser omkring en lille dam i den vestlige ende af kirkegården. I 1963 blev der indviet en mindelund for frihedskampens ofre foran kapellet. Her findes ni mindesten efter lokale modstandsfolk.