Hirtshals gamle Rådhus


Kommunekontoret i Hirtshals, det gamle Rådhus


Horne - Asdal Sogneråd. Stående fra venstre: Niels Olesen, Ole Andreasen, Søren Sørensen. Siddende fra venstre: Peter Beck, Søren Olesen, Otto Larsen, Peter Jepsen, Ingeniør Jensen, Hjalmar Pedersen, Niels Larsen, Peter Melgaard Pede

Intro

I 1937 åbnede det første faste mødested for den daværende Horne - Asdal Sognekommune

Kilder: Venderby, Lone: Hirtshals Rådhus Fra egnens Fortid - Lokalhistorisk selskab for Hirtshals og omegn, 2012

Historier fra fortid og nutid nr. 10, januar 2016, Hjørring Kommunearkiv, Vendsyssel Historiske Museum


Kommunekontoret i Hirtshals fra 1937 var Horne-Asdal sogneråds første formelle mødested. Før husets opførelse havde både Horne Højskole, fattiggården i Asdal og afholdshotellet i Hirtshals lagt lokaler til sognerådspolitikernes forhandlinger. Oftest var det afholdshotellet, der blev brugt som mødested. I årene op til kommunekontorets opførelse var det ikke kun sognerådet, der ønskede et fast kontor. På et borgermøde i Hirtshals d. 16/4-1936 fremkom samme ønske fra flere af byens borgere, idet de fandt det ydmygende at skulle gå gennem hotellets restaurationslokale for at komme ind til socialudvalget. Dagen efter mødet kunne man læse følgende i Vendsyssel Tidende: '''”Det er ofte Kvinder, der maa gaa denne Gang til Beskuelse for mange Mennesker – enten fordi Manden har Forfald eller han er paa Havet.”''' D.13. april 1937 vedtog sognerådet endeligt at påbegynde arbejdet med at finde en passende grund til kommunekontor, og valget endte med en byggegrund, der var ejet af staten, og som kunne erhverves for 7 kr. pr. m2. Af skødet på grunden fremgår det, at den samlede pris på grunden lød på 2849 kr. Da grunden var i hus, blev den lokale arkitekt E. Vestermark sat til at udarbejde tegningsmateriale m.v. til det nye hus. Til køb af grund, opførelse af kommunekontor samt indkøb af inventar havde sognerådet fået bevilget et lån på 30.000 kr. fra Kreditforeningen af Kommuner i Danmark. Allerede d. 14. december samme år stod bygningen færdig, og sognerådet kunne afholde sit første møde i de nye lokaler. År 1937 var ikke bare året, hvor det gamle kommunekontor blev taget i brug, det var også året, hvor kommunen fik sin kæmner, Peter Melgaard Pedersen (1911- 1989). Han var landets yngste kæmner, idet han som blot 26-årig tiltrådte stillingen. Indtil da blev sognet udelukkende administreret af sognerådspolitikerne. Som den nye kæmner, Peter Melgaard Pedersen, husker det, blev det nye kommunekontor indrettet med tjenestebolig på førstesalen, og stueetagen bestod af et mødelokale til sognerådet samt et kontor til sognerådsformanden i den østlige side. I husets vestlige side var der ekspeditionskontor med skranke og et dobbelt skrivebord samt et muret brandfrit boksrum. Kælderen blev indrettet med arkivrum, fyrrum, vaskerum og spisekammer. I kælderen var der desuden et ekstra værelse, der blev benyttet af forskellige ungdomsorganisationer og lignende. Under Besættelsen blev rummet benyttet som kommandocentral for det civile luftvæsen, samt ekstralokale for politiet. Kommunekontoret havde åbent hver dag fra 9-12 samt tirsdag og fredag fra 16-18. Med tiden voksede den offentlige administration, og det begyndte at knibe med pladsen på kommunekontoret, så fra 1951 blev lejligheden på førstesalen indrettet til sognerådslokale og kæmneren, der stadig var Peter Melgaard Pedersen, flyttede til et hus på Kystvejen. I 1963 undergik bygningen en lille ændring, der bestod i, at skiltet over kommunekontorets dør blev skiftet. Kommunen havde nemlig skiftet navn, så den nu hed Hirtshals Kommune i stedet for Horne-Asdal. I 1965 vedtog sognerådet at opføre en midlertidig tilbygning til kommunekontoret på ca. 85 m2 bestående af 4 kontorer, vindfang og toilet. Af byggetilladelsen fremgår det, at der samtidig blev tinglyst en deklaration om at værkstedsbygningen,skulle fjernes senest i november 1970. I februar 1971 stod bygningen der imidlertid stadig, og byrådet vedtog at lade den stå, indtil det nye rådhus var indflytningsklart.