Hegnet


Hegnets hovedbygning er fra midten af 1800-tallet, hvor studeopdræt og mejeridrift var gårdens vigtigste indtægtskilde.

Intro

I det nordlige Salling ligger Hegnet, hvis historie strækker sig tilbage til middelalderen og Bugge Nielsen. Fra 1400-1600-tallet var herregården ejet af adelsslægten Skeel, som i samme periode vandt stor indflydelse i landet. I 2017 drives der fortsat aktivt landbrug på Hegnet med fokus på agerbrug

''Historien om Hegnet'' Første gang herregården Hegnet optræder i de skriftlige kilder er i 1332, hvor adelsmanden Bugge Nielsen skrev sig til denne gård. Han var fader til den navnkundige Niels Bugge, som senere var en af hovedmændene i adelsoprøret mod Valdemar Atterdag. I første halvdel af 1400-tallet kom Hegnet til adelsslægten Skeel, som efterfølgende skulle vokse sig til at blive en meget indflydelsesrig slægt. Christen Skeel var den første i slægten som blev optaget i rigsrådet, og hans to sønner opnåede høje miltære embeder. Rigsadmiral Albret Skeel blev stamfader til Skeel’erne på Fussingø og efterkommerne efter rigsmarsk Jørgen Skeel sad på Gammel Estrup indtil 1926. Begge sønner arvede et lod i Hegnet, men gennem ægteskab kom Due-slægten i 1639 til at sidde på Hegnet. Det skrantede med økonomien og op til sin død i 1692 sad Jørgen Skeel Due med store restancer på gården. Omkring 1754 blev Hegnet solgt til ritmester Christoffer Müller, som siges at have været en god og omsorgsfuld godsejer overfor sine fæstebønder. Da han døde i 1781 gik herregården til den unge søn, Selio Georg Müller, som efter sigende spillede godset op og måtte sælge det til en fæstebonde. Gennem 1800-tallet blev herregården i udpræget grad anvendt til studeopdræt og for en kort periode også mejeridrift. ''Markante ejere'' Omkring 1332: Bugge Nielsen 1443-1455: Anders Albretsen Skeel 1595-1639: Albret Skeel, og 1595-1631: Jørgen Skeel 1660-1692: Jørgen Skeel Due 1737-1754: Frantz Rantzau Benzon Læs mere om Hegnet på [http://danskeherregaarde.dk/nutid/hegnet danskeherregaarde.dk]

''Hovedbygning'' Hegnet var oprindeligt opført på en banke indrettet til militært forsvar, men omkring 1603 flyttede Albret Skeel herregården en kilometer mod nordvest, hvor han opførte en ny hovedbygning i bindingsværk. Denne bygning blev erstattet af en trefløjet bindingsværksbygning, som Frantz Rantzau Benzon opførte i 1752.I årene 1843-1845 blev hovedbygningens tre fløje ombygget til grundmur. Også i midten af 1900-tallet blev bygningen underlagt renovering og ombygning. Hegnet fremstår i 2017 som en trefløjet hovedbygning i én etage, hvor hovedbygningen er over høje kældre og den østre sidefløj er væsentligt kortere end den vestre. Herregården er opført i røde mursten over en grå sokkel og taget er halvvalmet med røde tegl. ''Omgivelser'' Da Albret Skeel i 1603 flyttede Hegnet og opførte en ny hovedbygning, opførte han ligeledes et nyt avlsanlæg i bindingsværk. Dette stod frem til 1904, hvor gården blev ramt af brænd og de gamle bygninger gik til grunde. De nuværende avlsbygninger er opført i 1910. Hinnerup Å bugter sig fra sydvest mod nordøst og det middelalderlige Hegnet var på strategisk vis placeret i det nærliggende vådområde med en forsvarsmæssig god position. ''Bygninger og gods'' 1603: Hegnet flyttes og nye bygninger opføres i bindingsværk 1752: Trefløjet hovedbygning opføres i bindingsværk 1843-1845: Hovedbygningen opmuret i grundmur 1904: Avlsgården nedbrændt 1941-1952: Ombygning og renovering af hovedbygningen

''Fakta'' Adresse: Hegnetvej 19, 7870 Roslev Kommune: Skive Tidligere: Viborg Amt, Harre Herred, Tøndering Sogn Ejer: Christen Pedersen (2017) Funktion: Agerbrug (2017) Størrelse: Ager 115 ha, eng 28 ha (2017) Offentlig adgang: Der er ikke åbent for offentligheden Fredning: Herregården er ikke fredet

''English'' In the northern part of Salling one finds the manor Hegnet with a history stretching back through centuries. From the 15th through to the latter 17th century the manor was owned by the noble family Skeel, who rose to become one of the most influential families in Denmark. A new main building was erected in the 19th century, when rearing of oxen (and later dairy production) was the main source of income. Today Hegnet is driven by Christen Pedersen with a focus on agriculture.

''Publiceret''