Hee Kirke og kirkegård
Intro

Hee Kirke er bygget omkring år 1140 af kvadre, der er hugget ud af granit og gnejs, som isen fra istiderne har skubbet med sig fra Norge og Sverige og efterladt over et meget stort område.

Kirken er bygget omkring år 1140 af kvadre, der er hugget ud af granit og gnejs, som isen fra istiderne har skubbet med sig fra Norge og Sverige og efterladt over et meget stort område. På kirkens sydside er der to tilbygninger med gavlene mod syd. Den østlige (den højre) kaldes No kirke. Det var et af sideskibene, der blev bygget af stenene fra No kirke, som blev revet ned omkring 1536. Den vestlige tilbygning er våbenhuset. Det er opført omkring år 1450 som et gravkapel for adelsslægten Skram, som ejede godset Voldbjerg i det sydlige Hee. I Trap Danmarks beskrivelse fra 1965 står der: ”Hee kirke er en meget anselig kirke, der er et af landets ejendommeligste og mest betydningsfulde bygningsmonumenter fra romansk tid. Den har været en herredskirke og vistnok viet til Vor Frue (Jomfru Maria).” De sagkyndige er enige om, at Hee kirke er en af landets smukkeste og ejendommeligste landsbykirker. Se mere på http://www.hee.dk/hee-kirke/

Hee Kirkegård ligger sammen med Hee Kirke. Lige til højre for indgangen i øst ligger konseilspræsident J.C. Christensen og hans hustru Karen. Der er skrevet mange bøger om J.C. Hans bolig er i dag museum i Hee. Til venstre midt for gangen er der et gravsted for Peder Storgaard Pedersen, som var førstelærer ved Hee skole og sognets store lokalhistoriker. Til højre midt for gangen er der et gravsted med to flade hvide sten: Marinus Christensen samt Laust Christensen og Mette Marie. Laust og Marinus hed også Rytter. De var landsbyens originaler, og hed i daglig tale ”æ Rytter”. Deres liv trodser til tider enhver beskrivelse og griber mere eller mindre ind i landsbyens hverdag. Op ad det vestlige kirkedige står en hvid slank gravsten, hvorpå der står: "'''JENS BONNE HØYER.''' ''' I 43 ÅR VAR HAN PRÆST OG PROVST I HEE.''' '''DEN MAND DER HVILER HER I RO, HJALP KRAFTIGT VORE FÆDRE TIL SELV AT EJE JORD OG BO. VI DERFOR HAM NU HÆDRE."''' Det er et minde om den præst, som under stor krise, hjalp egnens 111 fæstebønder ud af deres trængsler, da de frikøbte sig fra godsets Voldbjerg. Lidt længere henne langs diget står der en gravsten for pastor Molbech. Pastor Molbech formåede ved meget stor ihærdighed at få genopført en kirke i No. No sogn havde måttet undvære en kirke i ca 340 år, og ved kirkegang måtte beboerne fra No tage ophold i sideskibet ved Hee kirke.

Die Kirche ist ungefähr 1140 erbaut wurden. Sie besteht aus Granit und Gneis, das das Eis in der Eiszeit von Norwegen und Schweden nach Dänemark geschoben hat. An der Südseite der Kirche sind zwei Seitengebäude die mit den Giebelwänden nach Süden zeigen. Das östliche (Rechte) wird No Kirche genannt. Sie war eine von den Seitenschiffen, die von Steinen der No Kirche erbaut worden ist. Die No Kirche wurde ungefähr 1536 niedergerissen. Das westliche Seitengebäude ist die Vorhalle. Sie ist ungefähr 1450 erbaut, als Grabkapelle für das Adelsgeschlecht Skram. Das Adelsgeschlecht hat das Landgut Voldbjerg südlich in Hee besessen. In die Beschreibung von Tarp Dänemark 1965 steht: "Hee Kirche ist eine sehr ansehnliche Kirche. Sie ist eine hier zu Lande charakteristische und am allermeisten bedeutungsvolles Bauwerk von die romanische Zeit. Sie war eine Kirche in dem Amtsbezirk und soweit ich weiß zu "Unsere Frau" (Jungfrau Maria) geweiht." Die Sachkundige findet, das Hee Kirche eine hier zu Lande reizvolle und charakteristische Dorfkirche ist.

Hee Friedhof befindet sich zusammen mit der Hee Kirche in Hee. Rechts von dem östlichen Eingang, liegt der Ministerpräsident J. C. Christensen und seine Frau, Karen. Viele Bücher sind von J. C. Christensen geschrieben worden. Sein Haus ist heute ein Museum hier in Hee. Links in der Mitte vor dem Fußweg ist die Grabstätte von Peder Storgaard Pedersen. Er war Lehrer in der Schule hier in Hee und auch Historiker in dieser Gemeinde. Rechts in der Mitte vor dem Fußweg liegt eine Grabstätte mit zwei weißen Steinplatten, dort liegt Marinus Christensen, Laust Christensen und Mette Marie. Laust und Marinus hießen auch Rytter (Reiter). Sie waren die Originale des Dorfes und in der Umgangssprache hießen sie nur "æ Rytter". Ihr Leben trotzte zu der Zeit jeder Beschreibung und mischte sich in dem Leben des Dorfes ein. Bei dem westlichen Deich steht ein weißer schlanker Stein. Da steht: "Jens Bonne Høyer“ drauf. Er war 43 Jahre Pfarrer und Propst in Hee. Der Mann, der hier rastet in Ruhe, hat unsere Väter mit dem Land und Häusern zu Besitz geholfen. Wir ehren ihn dafür. Der Stein ist ein Denkmal an den Pfarrer, der unter der großen Kriese, 111 Zinsbauern von ihren Bedrängnissen, als sie sich freigekauften hatten von dem Landgut Voldberg, geholfen hatte. Kurz davon längs des Deiches ist ein Grab von Probst Molbech. Probst Molbech hat mit großer Beharrlichkeit wieder eine neue Kirche in No aufgebaut. No hatte keine Kirche vor 340 Jahren und bei dem Gottesdienst mussten die Einwohner von No im Seitenschiff der Hee Kirche Platz nehmen.