Hanstedgård


Hanstedgård i udkanten af Horsens er opført i slutningen af 1700-tallet, mens herregården fungerede som det økonomiske fundament for Hansted Hospital.

Intro

Hanstedgård ligger i udkanten af Horsens, lige nord for Store Hansted Å. Allerede på Valdemar Sejrs tid (1170-1241) indgik gården som en del af kronens gods. Efter en tid i adeligt og borgerligt eje blev herregården indlemmet i stiftelsen af Hansted Hospital, som ejede den i 200 år frem til 1904.

''Historien om Hanstedgård'' Hanstedgård kan føres helt tilbage til første halvdel af 1200-tallet, hvor gården optræder som krongods i Kong Valdemars jordebog. Herregårdens middelalderlige historie omfatter også fundet af et udsøgt malmkar (gryde) fra 1300-tallet. Karret, som er prydet med 18 våbenskjolde, opbevares nu på Nationalmuseet. Herregården forblev i kronens eje frem til 1585. Efter at være ejet af den adelige Brockenhuus-slægt i omtrent 100 år, blev Hanstedgaard i 1684 erhvervet af Horsens-købmanden Anders Jensen Thonboe. Han og hustruen Dorothea Lottrup fornyede i 1694 herregårdens bygninger. Da Anders Thonboe døde i 1697 blev han begravet i Hansted kirke og i 1703 opsatte hans hustru et smukt epitafium til hans minde. Eftersom ægteparret ikke havde levende børn til at arve godset oprettede enken, i 1705 et hospital og en stiftelse, som skulle huse 24 fattige, gamle, husarme eller vanføre mennesker. Indtægterne til hospitalets drift kom fra Hanstedgaard, som stiftelsen ejede frem til 1904. Stiftelsen står fortsat bag driften af seniorboligerne '''Hansted Kloster. ''' Under begge de slesvigske krige i 1848-1851 og i 1864 måtte de danske styrker trække sig tilbage til Horsens, og Handstedgaard fungerede i den forbindelse som generalkvarter for hærens ledelse. '' '' ''Markante ejere'' -1585: Kronen 1684-1697: Anders Jensen Thonboe 1697-1711: Dorothea Hansdatter Lottrup, gift Thonboe 1711-1904: Stiftelsen Hansted Hospital 1984- : Mogens Rossau Holm Jensen Læs mere om Hanstedgård på [http://danskeherregaarde.dk/nutid/handstedgaard danskeherregaarde.dk]

''Hovedbygning'' Hanstedgårds oprindelse i Middelalderen bekræftes af spor efter tidligere bygninger. I umiddelbar nærhed af Handstedgaards hovedbygning er der fundet fundamenter af en middelalderlig bebyggelse. Selve gården er placeret på et middelalderligt voldsted, som endnu er synligt. I 1694 opførte Anders Jensen Thonboe en trefløjet hovedbygning i bindingsværk. Den nuværende hovedbygning, som står i én etage over høje kældre, blev opført af hospitalsforstander Poul von Gersdorff i 1789 med tegninger af arkitekt Anders Kruuse fra Horsens. Bygningen står i gule mursten med sadeltag, hvor tagstenene er lagt i skiftende striber af mørke og røde tegl. Dørpartiet indrammes af et hvidt kvaderfuget fag på hver side og sandstens pilastre omkring døren. Hovedbygningens to sidefløje blev fornyet i 1862. ''Omgivelser'' Området omkring Hanstedgaard bestod i middelalderen af sumpet engdrag, hvor en stor del lå under vand. Gården og det middelalderlige voldsted har derfor haft en strategisk god placering i forsvarsøjemed. Avlsgården fra 1700-tallet er anlagt i en symmetrisk akse med hovedbygningen og opført i striber af gule og røde mursten. Efter en brand i 1923 blev staldlængerne udstyret med tegltag. ''Bygninger og gods'' 1200-tallet: Ældste voldsted 1694: Trefløjet hovedbygning opført i bindingsværk 1789: Nuværende hovedbygning opført 1862: Sidefløje fornyet

''Fakta'' Adresse: Egebjergvej 55, 8700 Horsens Kommune: Horsens Tidligere: Skanderborg Amt, Voer Herred, Hansted Sogn Ejer: Mogens Rossau Holm Jensen (2017) Funktion: Agerbrug og skovdrift (2017) Størrelse: - (2017) Offentlig adgang: Hanstedgård Gårdbutik åben alle dage Fredning: Bygningerne er ikke fredet Besøg Hanstedgårds [http://www.hanstedgaard.dk/ hjemmeside]

''English'' The manor Hanstedgårds located on the outskirts of the city Horsens, separated only by a small stream. The manor can be traced back to the Middle Ages, when it was listed as Crown lands. In the 16th century it passed to noble and bourgeois ownership, but from 1705 and until 1904, the manor was the economic foundation for the operation of ‘Hansted Hospital’ – a poorhouse with 24 poor and disabled. Today, the former manor is operated as a modern farm with a farm shop.

''Publiceret''