Halsted, Den Gamle Kro


Den gamle Kro, Halsted


Den gamle kro i Halsted set fra vejen


Den Gamle Kro 2017

Intro

Frem til ca. 1840 fungerede bygningen overfor kirken i Halsted som kro og overnatningssted for rejsende. Kroen indgår i dag i det helstøbte, kulturhistoriske miljø, som Halsted by udgør med tydelig tilknytning til herregården Halsted Kloster.

Halsted Kloster, Den Gamle Kro
Maribovej 277
4900 Nakskov
Forhuset i bindingsværk samt sidehus (begyndelsen af 1800-tallet).

Fredet i 1989

BBR-nummer: 360-2774-1


Oprindelsen til kroen i Halsted er ikke kendt. Muligvis udspringer kroen af den rejsestald, som lensmand Gregers Truidsen Ulfstand (-1582) i 1581 lod rejse. Kroen kendes fra skriftlige kilder fra 1669 og fungerede som kro frem til omkring 1840, hvor den blev nedlagt.

Bygningerne indrettedes derefter til beboelse.


Den nuværende bygning med den nu nedrevne rejsestald blev formentlig rejst omkring 1819 i forbindelse med, at landevejen mellem Nakskov og Maribo blev reguleret.

Kroens tidligere forgænger var en firfløjet gård placeret nogenlunde samme sted som den nuværende kro.

Kroen fremstod ved opførslen med helvalmet stråtag, på nordsiden forsynet med runde kviste, samt hvidkalkede mure over stok og sten. Den tilhørende rejsestald lå mod vest uden direkte forbindelse til kroen, med gavl orienteret mod vejen og ligeledes med helvalmet stråtag. I forbindelse med landevejens udvidelse i slutningen af 1940’erne blev rejsestalden revet ned.

Kroens tag blev i 1950'erne omlagt til et rødt tegltag. Tidligere var huset forsynet med stråtag.


Frem til begyndelsen af 1900-tallet fremstod kroen som resten af Halsteds huse hvidkalket over stok og sten. Omkring 1920 blev bindingsværket trukket op i sort og omkring 1940 blev husene kalket i den nuværende rødlige okkergule farve med sort bindingsværk.

Farvevalget skal efter sigende referere til familien Vinds slægtsvåben i gul og sort.


Ved kroens nedlæggelse indrettedes to beboelser i huset, som i 1957 i forbindelse med en renovering ændredes til en beboelse.

I samme forbindelse blev det oprindelige stråtag omlagt til tegl og sidehuset på nordsiden kom til.

På grund af opfyldning af landevejen igennem Halsted er kroen med tiden kommet til at ligge under niveau med kørebanen. Landevejen løber i dag tæt op af bygningen.

I 2015 er ansøgt om affredning af kroen med henblik på nedrivning.


De karakteristiske huse langs landevejen i Halsted by er alle opført som boliger for Halsted Klosters ansatte eller erhverv knyttet til herregården. Som sådan har husene oprindeligt været uden større jordtillæggender.

Strukturen for placeringen af bygningerne er afledt af landevejen, som i 1819 blev reguleret gennem Halsted.

Husenes forskellige benævnelser refererer til de mange funktioner og stillingsbetegnelser, som var en del af herregårdsmiljøet i 1800- og begyndelsen af 1900-tallet.