Haldagerlille Rytterskole


Haldagerlille Rytterskole


Haldagerlille Rytterskole, begyndelsen af 1900-tallet


Haldagerlille Rytterskole omkr. 1959


Haldagerlille Rytterskole


Haldagerlille Rytterskole


Haldagerlille Rytterskole set fra vest, gadekæret i forgrunden. Tegning af Hugo Mølvig fra omkr. 1980


Lærer Thomas Thomasen Roe, 1813-1902.

Intro

Skolen er opført i 1725 som en af Frederik IV’s rytterskoler, men blev allerede i 1731 sammen med rytterskolen i Tystrup overdraget til overkammerherre C.A. von Plessen.

Overdragelsen af rytterskolerne i Tystrup og Haldagerlille til overkammerherre C.A. von Plessen var en konsekvens af Kronens salg af sit gods i de to sogne. I købet var indbefattet sognenes to skoler ”med bygninger og pertinentier (tilbehør), som de findes bebygte og indrettede, men derimod skal (v. Plessen) da være pligtig at lade samme huse være destinerede fremdeles til det brug, hvortil af en god og kristelig intention der er bygte og indrettede, så og holde dem under forsvarlig reparation”. Læreren blev aflønnet efter de for rytterskolerne gældende regler indtil 1759, hvor Plessens aflønningsform blev indført.


Til skolen har oprindelig hørt 6¼ tdl. jord (ca. 3,5 ha). Skolebygningen, der oprindelig havde stråtag, er i slutningen af 1800-tallet forlænget mod øst og forsynet med fast tag. Skolen fungerede indtil 1961, hvor eleverne blev overført til forbundsskolen i Fuglebjerg.


I årene 1850-1889 var Thomas Thomasen Roe lærer i Haldagerlille. Han var drivkraften bag og blandt stifterne af Sparekassen Den Lille Bikube i 1859, som i øvrigt stadig eksisterer (2013). Han var sparekassens første formand, og han fungerede som bogholder og kasserer indtil 1894. På de halvårlige lønningsdage gik han rundt på gårdene og opfordrede tjenestefolkene til at indsætte penge i sparekassen. Han drev skolelodden som et mønsterbrug og viste derved bønder og husmænd, hvordan man kunne få mest mulig ud af sin jord. Han var sekretær for sognerådet, besøgte syge og gamle, stod for brandforsikringen i sognet og arrangerede sommerudflugter. Samtidig passede han sit lærerembede på eksemplarisk vis.