HEMMET KIRKE
Intro

Hemmet kirke er en romansk kirke, og en af de få kirker i kommunen, hvor der er anvendt tufsten. Man mener, at den er indviet til St. Catharine, en af middelalderens fornemste helgener, der især blev tilbedt af tiggermunkene.

Skibet og koret er bygget i romansk stil, opført i granitkvadre, rå kamp og tuf. Senere er der i sengotisk stil bygget sakristi ved korets nordside, og ved skibets nordside er der bygget et tårn, hvis nederste del fungerer som våbenhus. Det er usædvanligt, at tårnet ligger mod nord. Det hænger sammen med, at undergrunden mod vest var for blød. Tårnet, der lå her tidligere, faldt sammen. Den oprindelige kvindedør er bevaret, hvorimod den sydlige mandsdør er muret til. Tilbygningerne er opført i genanvendte kvadersten og munkesten. Sakristiet har en meget smuk nordgavl med blændingsdekoration over et dobbelt savskifte. Tagene er af bly, bortset fra sakristiets, der er af tegl. Der er bevaret et enkelt rundbuevindue i korets østgavl som udvendig niche. I den østlige del af skibet findes der et vindue fra renæssancetiden, ellers er alle vinduerne af nyere dato. Korbuen er bevaret, og i sengotisk tid er der bygget krydshvælv i koret. I 1988 blev der afdækket kalkmalerier i korhvælvingen. Der var et skjold og en rosette. Skjoldet er muligvis et symbol på treenigheden. Rosetten kan muligvis have en forbindelse med kirkens helgen, St. Catharine. Hendes attribut var hjulet. Hun blev dømt til martyrdøden på hjul og stejle, men et lyn splintrede hjulet. Senere blev hun dog henrettet med et sværd.I den romanske granitdøbefont ligger der et fad fra 1575 med et motiv af Bebudelsen.Prædikestolen i renæssancestil fra 1575 er meget smukt udskåret. På alterbordet er der bygget et nyt alterskab til de figurer, der tidligere var anbragt i en renæssancetavle fra 1600-tallet. En af de få bevarede gamle kirkedøre i Danmark findes her mellem koret og skaristiet, der tidligere var kapel. Den er fra 1500-tallet. På korets nordvæg hænger et tidligere altermaleri fra 1902, malet af Carl Bloch. Der er bevaret herskabsstole fra 1635, der bærer Jacob Grubbe og Ingeborg Kruses våben og initialer. Kirkeskibet er af nyere dato.

Die Kirche in Hemmet wurde aus Tuffsteinen im romanischem Stil erbaut. Diese wurde zu Ehren von Skt. Catharine geweiht, welche im Mittelalter eine der grössten Heiligen war. Sie wurde insbesondere von den Bettlermönchen angebetet. Kirchenschiff und Chor wurden aus Granitquader erstellt. Erst später wurde an der nördlichen Seite der Kirche eine Sakristei und ein Turm in spätgotischem Stil angebaut. Es war eigentlich ungewöhnlich, dass der Turm gen Norden errichtet wurde. Der Chorbogen ist bewahrt. Zur Zeit der Spätgotik hat man ein Kreuzgewölbe im Chor gebaut. 1988 hat man Fresken im Chorgewölbe abgedeckt. Dieses waren ein Schild und eine Rosette. Das Schild war möglicherweise ein Symbol der Dreieinigkeit. Die Rosette hat möglicherweise eine Verbindung mit der heiligen Skt. Catharine. Die Kanzel im Renaissancestil von 1575 hat sehr schöne Schnitzereien. Auf dem Altartisch hat man einen neuen Altarschrank für die Figuren, welche früher in einer Renaissancetafel standen, errichtet. Einige der wenigen alten, noch erhaltenen Kirchentüren in Dänemark, finden Sie hier zwischen dem Chor und der Sakristei, welche früher die Kapelle war. Die Tür stammt aus dem 16. Jahrhundert.

Hemmet church was build in the 12th century. The nave and choir are build in Romanesque style of granite boulders and tuff. Later a sacristy was later added north of the choir, and north of the nave a tower, with porch, has been built. The chancel arch is preserved. On the alter a triptych has been built for figures from a previous Renaissance piece from 1600. In the Romanesque font are a dish from 1575 with a motive of the Annunciation. The Renaissance pulpit from 1575 are beautifully carved from wood. One of Denmarks few preserved old church-doors, are to be found here, between the choir and the sacristy. Several chairs from approx. 1635 are also well preserved.

''Publiceret''