HANNING KIRKE
Intro

Kirkegården er indhegnet af et gammelt kampestensdige, langs sydsiden er anbragt en række gamle gravsten. Hovedindgangen mod vest er opført i 1940, og mod syd og nord finder vi de gamle indgange.

Kirken er bygget i det 12. århundrede. Skibet og koret er opført af granitkvadre og bygget i romansk stil. Oprindelig var der også apsis. Senere er våbenhus og tårn føjet til. Tårnet blev ligeledes bygget af kvadersten, som muligvis stammer fra den gamle kirke i Finderup. Det er dog kun tårnunderdelen, der er tilbage af det gamle tårn. Det nuværende er bygget i 1939. Over den lille tilmurede præstedør på korets sydside er der som noget ganske enestående bevaret en runesten med indskriften: “V.., Tues søn rejste denne sten over sin moder Gyde ..” I skibets og korets nordside er de oprindelige rundbuevinduer bevaret og i brug. Over det murede alterbord findes en renæssancealtertavle med 5 billeder. Det midterste forestiller Jesu nadvermåltid, i højre felt ses Kristus (den nye pagt), til venstre Moses med lovens tavler (den gamle pagt). Ovenover midterfeltet ses de tre kors fra Golgata og i topfeltet den opstandne Kristus. De farvestrålende Prædikestole fra 1625 har billeder af de fire evangelister. Det er den daværende kirkeværge Math. Justesen, der lod disse opføre. Det er også ham, der har skænket stagerne på alterbordet. Den romanske døbefont er oprindelig og har på foden hjørnehoveder og sløjfeornament. Fadet er af nyere dato. Over døbefonten hænger en gammel himmel fra 1700-tallet. På skibets nordvæg hænger et gammelt krucifiks i sengotisk stil samt en præstetavle med en fortegnelse over præsterne i Hanning kirke siden reformationen. Orglet med pulpitur er nyt. Kirken er bygget i det 12. århundrede. Skibet og koret er opført af granitkvadre og bygget i romansk stil. Oprindelig var der også apsis. Senere er våbenhus og tårn føjet til. Tårnet blev ligeledes bygget af kvadersten, som muligvis stammer fra den gamle kirke i Finderup. Det er dog kun tårnunderdelen, der er tilbage af det gamle tårn. Det nuværende er bygget i 1939. Over den lille tilmurede præstedør på korets sydside er der som noget ganske enestående bevaret en runesten med indskriften: “V.., Tues søn rejste denne sten over sin moder Gyde ..” I skibets og korets nordside er de oprindelige rundbuevinduer bevaret og i brug. Over det murede alterbord findes en renæssancealtertavle med 5 billeder. Det midterste forestiller Jesu nadvermåltid, i højre felt ses Kristus (den nye pagt), til venstre Moses med lovens tavler (den gamle pagt). Ovenover midterfeltet ses de tre kors fra Golgata og i topfeltet den opstandne Kristus. De farvestrålende Prædikestole fra 1625 har billeder af de fire evangelister. Det er den daværende kirkeværge Math. Justesen, der lod disse opføre. Det er også ham, der har skænket stagerne på alterbordet. Den romanske døbefont er oprindelig og har på foden hjørnehoveder og sløjfeornament. Fadet er af nyere dato. Over døbefonten hænger en gammel himmel fra 1700-tallet. På skibets nordvæg hænger et gammelt krucifiks i sengotisk stil samt en præstetavle med en fortegnelse over præsterne i Hanning kirke siden reformationen. Orglet med pulpitur er nyt.

Der Friedhof ist von einem alten Feldsteindeich umgeben. An der Südseite ist eine Reihe von alten Grabsteinen angebracht. Die Kirche ist im 12. Jahrhundert gebaut. Das Schiff und der Chor ist aus Granitquadern und in romanischem Stil erbaut. Ursprünglich hat es auch eine Apsis gegeben. Später sind Kirchenvorraum und Turm angebaut worden. Über der kleinen, nunmehr zugemauerten Pfarrertür an der Südseite des Chors ist ein Runenstein mit der Inschrift: “V..., der Sohn von Tue hat diesen Stein zum Andenken an seine Mutter Gyde gefertigt...”, angebracht. Das ursprüngliche Chorgewölbe, samt Taufstein sind noch erhalten. Das Taufbecken ist doch neueren Datums. Die farbenreiche Kanzel von 1625 hat Abbildungen von den vier Evanglisten. Über dem gemauerten Altartisch hängt eine Renaissancealtartafel mit 5 Bildern.

The church yard is fenced by an old granit boulder dyke, along the southern side a number of old tombstones are placed. The church is built in the 12th century. The nave and choir are built in granite ashlars and are in Romanesque style. Originally there was also an apse. Later the porch and tower were added. Over the bricked up clergyman´s door on the south side of the chancel there is a runic stone with the inscription: “V...., Tue´s son erected this stone for his mother Gyde..” The original choir windows are still preserved. The font is also the original, the dish is comparatively new. The richly coloured pulpit from 1625 has a picture of the four evangelists. Over the built altar-table there is a Renaissance carving with 5 pictures.

''Publiceret''