Højlund


Graveske & rapport

Intro

Arkæologisk undersøgelse ved Vesemosegyden, syd for Voldtofte. Undersøgelsen er udført forud for lednings-arbejde i december 2011 af arkæolog Allan Bjarne Andersen m.fl. for Odense Bys Museer.

Ved besigtigelse af muldafrømmet kloaktracé fandtes anlægsspor i form af kogestensgruber, gruber og stolpehuller, og der blev iværksat en egentlig arkæologisk undersøgelse.
Lokaliteten ligger i et område med en del registrerede enkeltfund, der bl.a. omfatter affaldsflint, flintredskaber fra yngre stenalder, kogegruber og ældre jernalders lerkarskår. Tæt på lokaliteten, ca. 300 meter mod syd, er der desuden fundet en lille bronzestatuette antagelig fra ældre germansk jernalder (OBM861, Torslundsminde). Ved undersøgelsen blev der registreret i alt 115 fyldskifter, der omfatter følgende anlæg og konstruktioner: 23 kogestensgruber, 1 affaldsgrube, 1 uspecificeret grube og 1 mulig brønd. 1 sikkert treskibet hus med vægforløb og antagelig yderligere 3 treskibede huse uden vægforløb, 2 mulige hegnsforløb af sadeltagstype og 52 løse stolpehuller.