Højbys Brandsprøjte og sprøjtehus


Gadekæret på hjørnet af Højbyvej og Svendborgvej. Sprøjtehuset ligger foran kroen. Et hjørne af Højby Brugs ligger i dag over gadekæret i bunden af billedet.


Højbys sprøjte har sikkert set sådan ud.

Intro

Ved lov af 2. marts 1861 påbydes Sogneforstanderskabet at anskaffe en brandsprøjte og et sprøjtehold.Sprøjten anskaffes i juli 1864. Sprøjtehuset opføres derefter. Igennem årene er sprøjtehuset flyttet flere gange.

''Ved [http://hbnyt.dk/Indlaeg_fra_bladet/hojby_brandsprojte.pdf l]ov af 2. marts1861 blev det påbudt landets sogne at anskaffe en brandsprøjte og et sprøjtehold, som skulle være klar til at rykke ud i tilfælde af ildebrand.'' ''Anskaffelse besluttes'' Den 12. nov. 1862 havde Sogneforstanderskabet i Højby møde, hvor formanden Knud Rasmussen, ”Lindeskovgård”, efterfølgende afsender en skrivelse til Odense Amtsråd, hvori han gør disse bekendt med, at forstanderskabet har besluttet at anskaffe en brandsprøjte inden 1. maj 1864, til en pris af 300 rdl. fra Ludvig Rasmussens Sprøjtefabrik i København. '''''Hvordan går det?''''' Den 19. april 1864 vil amtet vide, hvor langt man er nået, og sogneforstanderskabet svarer, at såvel stiger som brandhager, spande m.m. er anskaffet, og der er udarbejdet en plan med 28 mand, der stiller med vogne til at befordre mandskab, sprøjte og brandredskaber frem til brandstedet. ''Forsinket levering af sprøjte.'' Sprøjten, der var bestilt til levering 1. marts, ville først blive leveret 18. juli iflg. kobbersmed Christian Knudsen i Odense. ''Ekstra skatter betaler sprøjte og hus ''Pengene til sprøjten skaffes ved at der opkræves ekstra skatter samtidig med pengene til opførelse af sprøjtehuset. ''Hvor lå det første sprøjtehus'' Sprøjtehuset blev bygget, der hvor Banehøjvænget er i dag. Åbner man dette link, kan der læses om brandbekæmpelse i de fynske landsbyer. Her omtales den omtalte lovaf 2. marts 1861. '' '' '' ''

''Afpubliceret'' undefined

''Publiceret''

Den første fiskerihavn
Snart søgte fiskere fra Hjerting til den nye dokhavn ved Esbjerg. Havnens grundlæggere havde ikke forudset, at fiskerne ville benytte den, men med fiskeriet som en voksende økonomisk aktivitet blev det aktuelt at forholde sig til fiskernes behov for havn. En kraftigt øget eksport af torsk fra Esbjerg til England i 1884-85 førte til, at Rigsdagen i 1886 vedtog anlæggelsen af et nyt havnebassin til fiskerfartøjerne. Det kom til at ligge uden for sluseportene på østsiden. På fotografiet ses fiskerbåde i fiskerihavnen, og i centrum ligger bygningen, som rummede station og toldvisitation.
Havnebassinet var i brug indtil 1927, hvor det blev fyldt op.

''Jernbanen kommer'' I 1874 blev de endelige streger til Den Sydfynske Jernbane trukket. Det senere sogneråd med Klaus Berntsen i spidsen havde valgt linieføringen lige midt i byen, og man var i ekspropriations-kommissionen enige om, at sprøjtehuset lå for tæt på banelinien. Det skulle flyttes og kommissionen, der lokalt bestod af Klaus Berntsen og gårdejer Niels Hansen på ”Lindegården”, bevilligede 80 rdl. til formålet. Den 15. marts 1875 købte sognerådet en byggegrund til sprøjtehuset på hjørnet af Højbyvej og Svendborgvej af gårdejer Niels Hansen på ”Lindegården” for 6 kr. På dette hjørne lå dengang en meget stor branddam, der strakte sig ud over Højbyvej og ca. 4 meter ind under den nuværende SuperBrugsens facade. Atter ny plads til sprøjtehuset I 1909 bliver sprøjtehuset imidlertid endnu engang flyttet, denne gang over Svendborgvej, over mellem kroladen og Bybrønden, som lå dér, hvor lågen ind til Dannebrogspladsen i dag er placeret. Her lå huset i 10 år. I 1919, blev huset endnu engang flyttet og nu placeret (klemt inde) mellem Højbyvej 27 og 29. Andre overtager brandberedskabet. Der er nok mange, der vil sige, at huset heller ingen betydning har mere, idet Falck jo for mange år siden overtog opgaven med at slukke ildebrande i Højby, og senere blev opgaven overtaget af Odense Brandvæsen. Sprøjten eksisterer ikke mere, og der er ingen i dag, der véd, hvor sprøjten i sin tid blev af. ''Sprøjtehuset brugt til vinteropbevaring ''Springvandsfiguren ”Laura” fra byens gadekær blev hver vinter opbevaret i sprøjtehuset. Springvandsfiguren er skænket af gårdejer Mads Christian Madsen, ”Nørrelund”, i foråret 1943. Den blev skænket til forskønnelse af gadekæret ved kirken. Laura er på mystisk vis desværre forsvundet fra sprøjtehuset. Yderligere oplysninger findes på Højby Lokalhistoriske Arkiv.