Højby Mejeri, Højby Fyn

Luftfoto af mejeriet set fra sydøst.


Mejerister og medhjælp foran mejeriet.


Mælkejungerne ankommer til mejeriet.


Mælkemanden var afholdt på ruten.


Jubilæumspyntet mælkebil med mejeristerne foran.


Børnene ville gerne med mælkebilen ud til gårdene.


Andelshavere samlet foran mejeriet ved 50 års jubilæet.

Intro

Højby - Allerup Andelsmejeri I/S oprettesi 1888. I 1945 brændte store dele af mejeriet. Et nyt opbygges og senere sammenlægges omegnens mejerier til Højby Andelsmejeri. Mejeriet lukkede i juni 1987.

Kristen Jensen på ”Aulkær”var én af foregangsmændene for oprettelsen af Højby - Allerup Andelsmejeri I/S, hvilket var mejeriets navn de første 60 år. Kristen Jensen var foruden at være gårdejer også folketingsmand for venstre samt medlem af Fyns Amtsråd.
Byggeudvalget af følgende fra Højby: Kristen Jensen, maltgører Hans Hansen, Lindeskovgyden 50, gårdejer Jørgen Pedersen, ”Trunholm” og gårdejer Niels Hansen, ”Lindegården”. Fra Allerup var det: Gårdejer Lars Andersen, ”Allerup Skovgård”, Jørgen Christiansen, ”Dannisgård”, og gårdejer Hans Chr. Hansen.
Pengene til at bygge mejeriet for - 22.937,50 kr. - fik man i form af obligationer udstedt af bl.a. en frøken Katrine Jørgensen fra Odense, der lagde 10.000 kr. på bordet mod en forrentning på 4%. Gårdejer Jørgen Pedersen, ”Trunholm” med 2.000 kr. og gårdejer Jørgen Christiansen, ”Dannisgård” med 6.000 kr. Desuden indbetalte Andelshaverne 10 kr. pr. ko. Der blev gravet en 5 meter dyb brønd for at skaffe vand til mejeriet. I 1926 udvides brønden med en 14 meter dyb 8” foring, så kapaciteten blev 120 m3 vand i døgnet.
Den 2. august 1945 brændte store dele af mejeriet. En gnist fra halmfyret antændte loftet over kedelrummet, og i december måned samme år selvantændte et parti brunkul, så skur og vognport blev ødelagt.
Der rettes henvendelse til mejerierne i Birkum og Ejby om evt. sammenlægning, og bygning af et nyt mejeri. Et andet forslag gik på at bygge et stort mejeri fælles med en mejerikreds bestående af mejerierne Højby-Allerup, Birkum, Tarup og Engholm i Sdr. Nærå.
Det blev med stor majoritet vedtaget i Højby, men på mejeriet Engholm blev det forkastet. Det blev derfor vedtaget, at Højby-Allerup byggede et nyt Mejeri alene. Mejeribestyrer Niels Kristian Nielsen var en meget dygtig mejerist. Han til at starte med 1600 kr. i løn årligt samt procenter af smørproduktionen.
I 1896 blev Hans Frederik Jørgensenmejeribestyrer til sin død i 1904. Derefter Laurits Vangsgaard fra 1904-1922. Herefter fulgte sønnen, Hans Vangsgaard, fra 1922-47 som bestyrer.

En ny epoke startede for mejeriet i 1947.
Den nyansatte mejeribestyrer Christian Jørgen Hansen kom hurtigt i gang med fusionerne af omegnens mejerier.
Efter flere forhandlinger med Ejby og Birkum blev resultatet, at Nørrevange Andelsmejeri i Birkum i februar 1948 kom med i Højby-Allerup Andelsmejeri, der nu kom til at hedde Højby Andelsmejeri. I 1950 blev der brug for mere plads, da mælkemængden voksede. Man udvidede både osteri og lager.
I januar 1954 blev Nr. Lyndelse og Dømmestrup mejerier indlemmet i Højby Andelsmejeri, og mejeriet blev igen udvidet og moderniseret.
I 1959 blev der bygget nyt ostelager.
Medarbejderstaben voksede også hele tiden, så i 1961 købte man Højbyvej 68 for 65.000 kr. som bolig til førstemejeristen. De første realitetsforhandlinger med Mejeriet Engholm i Sdr. Nærå og Mejeriet Borreby i Fangel begyndte i april 1964, og den i september 1964 blev der holdt stiftende generalforsamling, hvor Højby Mejeriselskab blev dannet.
Formand for dette nye mejeriselskab blev gårdejer Poul Nielsen fra Bellinge, der tidligere var formand for Borreby Mejeri.
Ferritslev-Havndrup mejeri kom med i Højby Mejeriselskab i 1966.
Mejeriet Engholm blev solgt, og der blev indrettet en konsummælksafdeling i Ferritslev.

Mange fusioner på Fyn
I disse år blev der fusioneret andre steder på Fyn og Mejeriselskabet Danmark var også begyndt at vise interesse.
I 1971 blev mejeriet Constantia i Vissenbjerg optaget og i oktober 1972 blev mejeriet Enghave i Ebberup optaget.

Sammenlægning med Mejeriselskabet Danmark
Mejeridirektør Jørgen Hansen, Højby Mejeriselskab og bestyrelsen indkaldte til en ekstraordinær generalforsamling den 13. oktober 1978. Dagsorden var et forslag om at inddrage Højby Mejeriselskab ved en samlet indmeldelse af andelshavere i Mejeriselskabet Danmark.
Dette blev vedtaget med stor majoritet, og sammenlægningen var en realitet den 4. februar 1979.
Da Mejeriselskabet Danmark havde taget over, blev Christian Jørgen Hansen regionsleder for Fyn, og på Højby Mejeri blev der fortsat vejet mælk ind indtil 1. juni 1987, hvor mejeriet lukkede.

Yderligere oplysninger om mejeriets spændende historie kan ses på Højby Lokalhistoriske Arkiv.


Højby-Allerup Andelsmejeri I/S startes 17. august 1888.

Byggeudvalg:
Kristen Jensen, "Aulkær", Højby.
Maltgører Hans Hansen Højby.
Gårdejer Jørgen Pedersen, ”Trunholm”, Højby.
Gårdejer Niels Hansen, ”Lindegården”, Højby. Gårdejer Lars Andersen, ”Allerup Skovgård”, Allerup.
Jørgen Christiansen, ”Dannisgård”, Allerup.
Gårdejer Hans Chr. Hansen, Allerup.

Grundkøb:
Svendborgvej 337.
April 1888 kr. 700,00.

Bygninger, maskiner m.m. kr. 22937,50.

Mejeribestyrere:
1888-1896 Niels Kristian Nielsen.
1896-1904 Hans Frederik Jørgensen.
1904-1922 Laurits Vangsgaard.
1922-1947 Hans Vangsgaard.
1947-1979 Christian Jørgen Hansen.