Høgholm


Herregården Høgholm var centrum i baroniet Høgholm 1681-1748. Godset blev opslittet og udstykket i begyndelsen af 1800-tallet, men herregården oplevede en ny blomstring og fik ny hovedbygning 1888-89.

Intro

På den sydlige del af Djursland finder vi herregården Høgholm, som oprindeligt gik under navnet Bjørnholm. I middelalderen tilhørte gården den magtfulde Hvideslægt og derefter de indflydelsesrige Rosenkrantz’er. Hovedbygningen, som er prydet med kamtakkede gavle, blev opført i 1888-1889.

''Historien om Høgholm'' Herregården Høgholm (også stavet Høegholm) gik oprindeligt under navnet Bjørnholm. Fra begyndelsen af 1300-tallet tilhørte gården den magtfulde Hvide-slægt, som gennem en stor del af Middelaldere stod i opposition til kongemagten. En andel af Bjørnholm kom gennem ægteskab til rigshofmester og lensmand til Kalø, Otte Nielsen Rosenkrantz. I midten af 1400-tallet lykkedes det ham at samle hele Bjørnholm og i 1459 opnåede han birkeret (juridisk myndighed) over godsets område. Bjørnholm forblev i Rosenkrantz-slægtens eje frem til 1561. I 1673 gik Bjørnholm i arv til Iver Juul Høg, som i 1681 fik tilladelse til at samle herregårdene Fævejle, Lykkesholm og Bjørnholm under et baroni, som han navngav Høgholm. I denne forbindelse skiftede Bjørnholm navn til Høgholm. I 1728 gik baroniet til lensgreve Christian Danneskiold-Samsøe, som senere lod det nedarve til sin søn sammen med en stor gæld. I 1748 fik sønnen, Frederik Christian Danneskiold Samsøe, derfor kongelig tilladelse til at ophæve baroniet og sælge godset. I 1801 blev Fævejle og Lykkesholm solgt fra godssamlingen, og i 1805 blev Høgholm erhvervet af godsspekulanten Poul Marcussen. Han bortsolgte fæstegårdene og i 1806 fik han tilladelse til at udstykke selve hovedgårdsjorden. I dag drives der landbrug og skovdrift på Høgholm. ''Markante ejere'' -1369: Stig Andersen Hvide ca. 1425-1475: Otte Nielsen Rosenkrantz 1673-1683: Iver Juul Høg 1728-1753: Frederik Christian Danneskiold-Samsøe 1805-1822: Poul Marcussen Læs mere om Høgholm på [http://danskeherregaarde.dk/nutid/hoegholm danskeherregaarde.dk]

''Hovedbygning'' Høgholms hovedbygning ligger højt på resterne af et kvadratisk voldsted. Her lå Bjørholms tidligere hovedbygning, som angiveligt var grundmuret med tårn og spir. I 1763 bestod bygningerne dog af bindingsværk og i 1788 lod Pauline Sehested en ny hovedbygning opføre ved arkitekt Anders Kruuse. Denne bygning bestod af en enkelt hvidkalket fløj i to etager med valmtag og en gennemgående midterrisalit med rundbuet krone. Den nuværende hovedbygning blev opført i 1888-1889 i samme grundplan som den foregående bygning, men kun i én etage over høje kældre. Den rødstensmurede bygning består af en enkelt fløj med gennemgående kamtakket gavlkvist og skifferlagt sadeltag med kamtakkede gavle. De takkede gavle giver bygningen et historicistisk præg. Indgangspartiet mod gårdspladsen prydes af en tilhugget sandstensportal. ''Omgivelser'' En fin allé leder op til Høgholms hovedbygning, som ligger omkranset af en stor have med gamle træer. Haven skråner stejlt ned mod nord, hvor Skodå bugter sig få hundrede meter fra hovedbygningen. Syd for Høgholms hovedbygning ligger herregårdens avlsanlæg, hvis bygninger primært er af nyere dato. ''Bygninger og gods'' (1681) Baroniet Høgholm oprettes (1748) Baroniet Høgholm ophæves (1788) Hovedbygning i to etager opføres (1801) Fævejle og Lykkesholm sælges fra (1805-1806) Bøndergodset sælges fra og hovedparcellen udstykkes (1888-1889) Nuværende hovedbygning opført

''Fakta'' Adresse: Høegholmsvej 6, Høegholm, 8570 Trustrup Kommune: Syddjurs Tidligere: Randers Amt, Djurs Sønder Herred, Tirstrup Sogn Ejer: Christian og Linda Schmidt (2017) Funktion: Agerbrug, skovdrift og diverse (2017) Størrelse: Ager 125 ha, eng 68 ha, skov 120 ha og park/have 5 ha (2017) Offentlig adgang: Ingen oplysninger Fredning: Hovedbygningen har høj bevaringsværdi (2) (2017)

''English'' The manor Høgholm dates back to the Middle Ages, when it went by the name Bjørnholm. It then belonged to the powerful noble family ‘Hvide’ and later on to the the influential family Rosenkrantz, which had their stronghold on the peninsula Djursland. Høgholm was a barony 1681-1748. The main building, which is adorned with stepped gables, was built in 1888-1889.

''Publiceret''