Gyldensteens inddæmmede strand


Arbejdssjak under udførelse af en dæmning på Gyldensteens strande.


Figur 2. Plan for Gyldensteens strand efter gendannelse af øhavet


Figur 1. Gyldensteens inddæmmede strand, som det ser ud i dag, mere end hundrede år efter inddæmningen i 1871.


Inddæninger på Nordfyn.

Intro

I 1871 blev øhavet ud for godset Gyldensteens strande inddæmmet. Herved blev 1000 ha land indvundet fra havet. I dag, 2010, er der taget initiativ til at genoprette et ca. 616 ha stort areal, som skal føres tilbage til tilstanden før 1871.

Langs kysten af Nordfyn var der tidligere et øhav, som strakte sig fra Bogense og mod øst til Jersore og mod nord til Æbelø. Den sydlige halvdel af dette øhav blev i 1871 inddæmmet med diger. Herved blev næsten 1000 ha land indvundet fra havet eller sikret mod oversvømmelser. Samtidig forsvandt øerne Store og Lille Stegø, Lindholm og Langø.

Størstedelen af det inddæmmede land tilhørte Gyldensteen Gods, som gav navn til den centrale del af området Gyldensteens Inddæmmede Strand. Nærmest Bogense ligger Østre Enge, og længst mod øst ligger den tidligere havbugt Ore Inddæmmede Strand, syd for Jersore halvøen.

Bag digerne opstod der vidtstrakte enge, som skabte et livsgrundlag for landmænd og landarbejdere. Vandløbene fra baglandet blev ført igennem området omgivet af diger for at undgå oversvømmelser. Inddæmningerne blev kendte for deres dyreliv og ikke mindst landets største forekomst af overvintrende blisgæs.

Efter to digebrud, som medførte store oversvømmelser, forbedrede Gyldensteen Gods i årene omkring 1960 afvandingen af området med dræn, afvandingskanaler og to nye pumpestationer. Herved forsvandt engen, og næsten hele området blev til kornmarker. Det lavest liggende område, kaldet Reservatet, forblev et 95 ha stort naturområde med åbne vandflader og afgræssede enge.

Litteratur:
Cowi Consult. ’Naturgenopretning af Gyldensteen Strand. Resumé af projektforslag ved Cowi Consult.
Stenak, Morten. De Inddæmmede Landskaber – En Historisk Geografi. 2005.
Aage V. Jensens Fonde: http://www.avjf.dk/


Den påtænkte naturgenopretning omfatter et 616 ha stort område bestående af Gyldensteens Inddæmmede Strand, Reservatet i Ore Inddæmmede Strand samt de tidligere øer Lindholm og Langø. Det er Aage V. Jensens Naturfond, der ved opkøb har til hensigt at genskabe natur i de inddæmmede og afvandede områder samt at forbinde de eksisterende naturområder. Området er vist på Figur 1.

På den tidligere havbund i den vestlige halvdel af Gyldensteens Inddæmning ønskes genskabt en del af det tidligere øhav ved at fjerne diger og frilægge den lille ø Lindholm imellem Store Stegø og Langø. Herved skabes en ca. 215 ha stor lavvandet fjord mod syd ned til det høje terræn langs Gyldensteensvej.

Projektet forudsætter, at der etableres to nye diger henholdsvis på områdets øst- og vestside. Digerne skal forbinde det nuværende høje terræn. Det ene dige vil forløbe i en bue fra Store Stegø og mod syd langs østsiden af vandløbet Ålebækken til Gyldensteensvej. Det andet dige vil følge vestsiden af den nuværende vej til ejendommen Eriksholm på Langø. Endelig skal der etableres et dige langs nordsiden af Gyldensteensvej omkring udløbet af Ålebækken, hvor der også skal bygges en ny højvandssluse.
Digerne vil blive bygget højere end de nuværende diger, således at de er forberedt på fremtidige vandstandsstigninger i havet.

Fjorden bliver lavvandet med vanddybder under 1 m. Det normalt vanddækkede område er vist på Figur 2. Kun i den centrale del og i et smalt løb mellem Store Stegø og Lindholm vil der blive over 1 m dybt. I fjorden vil der være flere små holme. Der er også planer om at lade et stykke af diget mellem Langø og Lindholm stå tilbage som en lille ø.

På Langø vil dræn blive afbrudt, og der vil blive skabt fugtige enge og græsoverdrev. Der vil dog fortsat være enkelte dyrkede marker med afgrøder, hvor de store flokke af gæs og svaner kan søge føde i vinterhalvåret. Skoven på øen vil med tiden udvikle sig til naturskov.

Reservatet vil blive bevaret som et naturområde med græssende kreaturer. Vandstanden i området kan reguleres ved at tage vand ind fra de omgivende vandløb. Reservatet vil derfor blive drevet med henblik på at opnå de bedste forhold for engfuglene.

Litteratur:
Cowi Consult. ’Naturgenopretning af Gyldensteen Strand. Resumé af projektforslag ved Cowi Consult.
Stenak, Morten. De Inddæmmede Landskaber – En Historisk Geografi. 2005.
Aage V. Jensens fonde: http://www.avjf.dk/