Gudum Kloster


Efter frasalget af alle fæstegårdene i 1762 var det Christen Olesen, som overtog Gudumkloster. Han opførte herefter en ny, relativt beskeden, hovedbygning til den stærkt reducerede herregård.

Intro

Både navnet og herregårdens beliggenhed tæt ved siden af Gudum kirke vidner om, at herregården oprindeligt var et nonnekloster i middelalderen. Gudumkloster er desuden kendt som et af de allertidligste eksempler på 1700-tallets omfattende herregårdsnedlæggelser i Vestjylland.

''Historien om Gudumkloster'' Gudumkloster var i middelalderen et nonnekloster, som hørte til Benediktiner-ordenen. Efter Reformationens indførelse i 1536 blev alle landets klostre nedlagt. Bygninger, jorder og besiddelser blev inddraget, og Gudumkloster fortsatte herefter som krongods, der blev bestyret af kongelige lensmænd. Senere indgik Gudumkloster i det kongelige ryttergods, men kom i 1717 for første gang i privateje, da den blev solgt til Anders Rasch, der var kaptajn i rytteriet. Tiden som herregård blev dog kortvarig, for allerede i 1762 valgte nye ejere at frasælge herregårdens fæstegårde til bøndernes selveje. Selve Gudumkloster og hovedgårdens jord, men nu uden tilhørende fæstegårde, blev solgt til den tidligere forpagter, som opførte en ny hovedbygning. Gården forblev i samme families eje indtil begyndelsen af det 20. århundrede, hvorefter den efter flere udstykninger kom til familien Rahbek. '' '' ''Markante ejere'' ca. 1200-1536: Nonnekloster (Benediktiner) 1536-1717: Kronen 1717-1732: Anders Rasch 1762-1784: Christen Olesen 1923-1939: Christen Rahbek Læs mere om Gudum Kloster på [http://danskeherregaarde.dk/nutid/gudumkloster danskeherregaarde.dk]

''Hovedbygning'' Da Christen Olesen overtog Gudumkloster i 1762 opførte han herefter en ny hovedbygning ganske få meter øst for Gudum kirke. Bygningen, som står endnu, er et langt et-etages hus i røde mursten, som er tilføjet en sidefløj mod vest. Mod gårdspladsen er senere tilføjet en tre fag bred gavlkvist. ''Omgivelser'' Det oprindelige nonnekloster var placeret syd for det nuværende Gudumkloster, men klosteret blev i 1400-tallet flyttet op til Gudum kirke, som herefter fungerede som klosterkirke. Efter klosterets nedlæggelse bibeholdt gården både navnet Gudumkloster og sin placering ved siden af kirken. Gudum kirke har et rigt rokoko-interiør fra 1700-tallet, der blev skænket af ejeren fra herregården Kabbel (link). '' '' ''Bygninger og gods'' 1200-t.: Gudum Kloster oprettet syd for Gudum kirke. 1484: Gudum Kloster flyttes til Gudum kirke 1656: Opførelse af hovedbygning. Herregården Gudumkloster på 493 tønder hartkorn fæstegårde 1719: Gudumkloster opnår ’hovedgårdsfrihed’, bl.a. skattefrihed 1762: Gudumkloster nedlægges som herregård. Nuværende hovedbygning opføres

''Fakta'' Adresse: Fabjergvej 176, 7620 Lemvig Kommune: Lemvig Tidligere: Ringkøbing Amt, Skodborg Herred, Gudom Sogn Ejer: Eva Rahbek (2016) Funktion: Landbrug og skovbrug (2016) Størrelse : 161 ha. (2016) Fredning: Bevaringsværdig, både hovedbygning med høj bevaringsværdi og avlsbygninger med middel bevaringsværdi.

''English'' Both the name Gudumkloster (literal translation: Gudum Abbey) and the location next to Gudum Church testify to the fact, that the manor originated as a convent in the Middle Ages. After the Reformation in Denmark (1536) it became the possession of the Crown for nearly two hundred years. Gudumkloster is one of the earliest examples of the dismantling’s estates that swept through Western Jutland in the late 18th century. All copyhold farms was sold off in 1762, and the new owner built a comparatively modest new main building for the now reduced estate.

''Publiceret''