Gudenåen - ofringer i Porskær mose


Nogle af de mange fundgenstande fra Porskjær mose. Den U-formede genstand i midten er en dupsko. Tegninger af Conrad Engelhardt, 1881, og gengivet efter Anne Nørgaard Jørgensen : Jernalderen i Nordeuropa. Porskjær mosefund. 2008.


Porskær mose. Foto: Søren Christiansen


Conrad Engelhardt (1825 - 1881) - Udgravede Porskær i 1880, året før han døde.

Intro

Våbenofringerne fra Porskær Mose indtager en ganske speciel plads i den danske arkæologi. Mosen, der ligger tæt ved Gudenåen, er et offersted fra den ældre jernalder, hvor store krigsbytteofringer blev ofret til de højere magter.

''Tørvegravninger frembringer genstande'' Da man i 1867 gravede tørv i Porskær Mose tæt på Gudenåen, fandt man flere genstande, som engang i jernalderen er blevet ofret til de højere magter i mosens mørke vand. Siden er der gjort flere spændende fund på stedet. Offerfundet i Porskær Mose har en bemærkelsesværdig sammensætning. Det består mest af bronzegenstande, få guld- og jernstykker, træ, knogler og keramik. Dominerende er de såkaldte dupsko, der stammer fra sværdskeder til tveæggede sværd. ''Dupsko og andre krigerfund'' Dupsko er normalt sjældne i fund, men i Porskær Mose optræder de i et stort antal. Dupsko bliver brugt som en form for stopklods for sværdspidserne, så de ikke skærer igennem enden af sværdskeden. Der er i alt blevet fundet 77 dupsko i Porskær Mose, hvilket taler for et relativt stort jernalderfund. Dertil kommer sværdfæsteknapper, sværdperler, bælteudstyr, sværdskedebeslag, spyd, lanser, guldarmbånd, guldhalsring, seletøjsudstyr med videre. Porskær-fundet rummer også finere udstyr, der stammer fra det øvre militære niveau i jernalderhærene. En stor del af genstandene kan ses på Nationalmuseet i København, men der er også udstillet et udsnit af genstandene på Horsens Museum.

''Bevist ødelæggelse'' En stor del af de fundne genstande i Porskær Mose var bevidst ødelagt, således som det er typisk for krigsbytteofringer. Bevidst ødelæggelse kan også ses på genstandene fra det store offerfund fra Illeruo Ådal, der er udstillet på Moesgård Museum. Der er gisnet om betydningen af den beviste ødelæggelse, men en populær teori er, at man ved ødelæggelsen bryder krigerens forbindelse til våbnene, så han ikke har dem med i hel tilstand i efterlivet. Alt tyder på, at jernalderens folk har brugt mosen som offersted flere gange i perioden fra omkring 210 til 530 e.v.t. Man har ofret genstandene lidt efter lidt på et velkendt og benyttet helligt sted. ''Placeringen'' Placeringen af offerstedet var centralt, tæt ved hovedfærdselsåren på den højderyg, der udgør vandskellet mellem de to vandsystemer, Gudenåen og Horsens Fjord. Den centrale placering gav adgang til flere vigtige færdselsårer. Hvad der er fundet i Porskær Mose er sandsynligvis kun en lille del af større våbenofre, som måske fortsat findes i området. Mosen er stor, og der er kun arkæologisk udgravet en meget lille del - 66 m2 af det 300.000 m2 store fundområde. Vort kendskab til mosen stammer således fra en meget lille brøkdel af det samlede fundområde. Man kan kun gætte på, hvad mosen fortsat gemmer af spændende sager fra jernalderen.

Hofmeister, Erik : Gudenåens kulturhistorie. 2012 Jørgensen, Anne Nørgård: Jernalderen i Nordeuropa. Porskjær mosefund. Jysk Arkæologisk Selskab. 2008 Koch, Eva: Kirkens forgængere – forhistoriske offerfund fra ferskvandsområder. I : E. Hofmeister (red.) : De ferske vandes kulturhistorie i Danmark. 2004, s. 333 - 243

''Krig og forglemmelse'' På trods af, at der i en årrække blev fundet mange genstande, er kun en lille del af mosen udgravet. Den manglende interesse for mosen skyldes historiske begivenheder i Danmark. Ofringerne i mosen blev opdaget i 1867, - en tid med dønninger efter krigen mellem Danmark og Preussen/Østrig. Mosefund fra Sønderjylland skulle afleveres tilbage til sejrherrerne i syd. Genstandene fra Porskjær Mose havnede hos guldsmede og privatsamlere som Dr. Lindemann fra Horsens. ''Fornyet interesse for mosen'' I 1879 kom der igen fund frem fra mosen, og arkæologen Engelhardts interesse blev vakt. Efter et solidt forarbejde med at overbevise bønderne om ikke at brænde tørven, stod han personligt for en mindre udgravning af mosen i 1880. Engelhardts fund fra Porskjær Mose blev publiceret '''Jernalderens Gravskikke i Jylland '''i 1881.''' '''Engelhardt døde i 1881 og med ham interessen for mosen. Ved revisioner af Nationalmuseets samlinger under Worsaae, og senere Sophus Müller, blev genstandene fra Porskjær fundet frem og udstillet. Våbenofferfundet har siden været underkastet moderne arkæologisk forskning. Læse mere i: '''Porskjær Mosefund''' af Anne Nørgård Jørgensen.

''Gudenåen – Sacrifices in Porskær bog'' Sacrifices or offerings in bogs is a regular theme among archaeologists in Denmark. Many such finds have been made, and a lot of these come from the Iron Age. Iron Age Denmark have produced human sacrifices such as the beautifully preserved Tollundman and Grauballeman. The offerings in Porskær bog are of a more material character. Over the years, different objects have been found ranging from; bronze objects, pieces of gold and iron, bones and ceramics. Some of the more interesting objects found in the bog are the chapes, which have been found in 77 different examples. The chape sits at the end of the swords scabbard, preventing the sword from tearing through the scabbard. The chafes from Porskær bog are from double-edged swords. Different kinds of Late Iron Age military equipment have also been found including; different parts of swords, belts, spears, lances and harnesses. The offerings in Porskær have been made through a period of about 300 years ranging from c. 210-530 AD. Some of the military equipment has been purposely destroyed. Other examples of this are known from similar bog-finds. The act of purposely destroying military equipment is thought to have been done to prevent the enemy from getting to the afterlife with an intact weapon.