Gudenåen - Voervadsbro


Broen over Gudenåen ved Voervadsbro

Intro

Gudenåen strømmer friskt henover den stenede bund ved Voervadsbro. Navnet afslører, at her har en gang været et vadested - et vad - over åen.

Stednavnet Voervadsbro er sammensat af Voer, vad og bro og beskriver et naturligt vadested og senere en bro, der forbinder sognene Voer og Sdr. Vissing. Der har tilbage i oldtiden været en vigtig overgang over Gudenåen på dette sted. Hvornår den første bro blev bygget ved vi ikke. Indtil sidst i 1800-tallet lå broen lige ud for kanoteltpladsens nordlige hjørne. Med broen blev de trafikale krydsningsmuligheder over Gudenåen væsentlig forbedret. Vejen over Voervadsbro blev så vigtig, at den tiltrak virksomheder og beboelser, så her opstod en bydannelse med bl.a. købmand, forsamlingshus, kro og andelsmejeri (1887-1977).


Voervadsbro er ikke det eneste sted ved Gudenåen, hvor der har været et vadested. Dem har der været flere af. Et vad skulle have en fast bund, og var der ikke det fra naturens hånd, kunne man forstærke bunden med sten eller fletværk. Ved Brestenbro fandt arkæologer i 1988 en gammel stensætning, som kan have været en del af et stenbelagt vad over åen. Ved stensamlingen var der opstuvet tilspidset egetømmer, som ifølge dateringer blev fældet i år 1092 e.v.t. og som kan have været brugt til at fastholde fyld i vadestedet. I takt med trafikkens udvikling blev vadene utilstrækkelige : Større vogne sank i, og man måtte bygge bro i stedet. Denne udvikling satte ind fra midten af 1500-tallet, hvor man begyndte at bruge flere og større vogne, og persontransport med vogn blev samtidig mere udbredt. Men mange steder var der helt op til 1700-årene problemer med at vedligeholde broerne, og så måtte man ty til de gamle vadesteder. Andre steder skyldes vadestedernes fortsatte eksistens mangel på en udbygget infrastruktur. På mindre trafikerede steder kunne vadestederne således være i brug langt op i tiden.

Endnu i 1800-tallet var en række vadesteder over Gudenåen stadig i funktion.


Hofmeister, Erik : Gudenåens kulturhistorie. 2012 Høgsbro, Kirsten E.: På tværs af vandet – broer og vadesteder. I : E. Hofmeister (red.) : De ferske vandes kulturhistorie i Danmark. 2004, s. 267 – 275