Gudenåen - Vilholt mølle


Oversigt over vandmøller, industrianlæg og vandkraftværker ved Gudenåens hovedløb. Tegning : Charlotte Munch


Principskitse af Vilholt mølle. Tegning : Bendt Nielsen.


I 2008 blev den gamle opstemning af Gudenåen ved Vilholt fjernet - og åen kunne igen strømme frit.


Vilholt mølle ved Gudenåen


Gudenåen strømmer igen frit ved Vilholt efter at den gamle opstemning blev fjernet

Intro

I dag strømmer Gudenåen igen hen over strygene ved Vilholt Mølle, men gennem mange år blev vandet her opstemmet og ledt frem til turbinerne i en fabrik. Nu er stemmeværket fjernet, og langs stien kan man opleve den smukke natur og kulturhistorien

Træmassefabrikken Vilholt blev grundlagt i 1865-66 som træsliberi af Hans Hermann Holst, en opfinder- og iværksættertype, der også ejede Bredvad Vandmølle og fra 1872 Klostermølle ved åen. Holst opdæmmede Gudenåen ved Vilholt, så der kom en faldhøjde på 2,6 meter. Vandet blev via en kanal ledt til møllehusets turbine, som trak fabrikkens tre slibesten. Vilholt og Klostermølle blev kendt under navnet ”Træmassefabrikkerne Kloster Mølle og Vilholt”, der leverede træmasse til pap- og papirfabrikker. Op gennem 1920’erne måtte de dog kæmpe mod faldende priser på træmasse, og i 1933 begyndte de to fabrikker selv at producere pap. Det blev redningen. Produktionen af pap på Vilholt fortsatte indtil 1988 medens produktionen af strøm fra møllens turbiner fortsatte frem til 2007, hvor det stoppede.


I 1990 opkøbte Miljøministeriet opstemningen ved Vilholt for at gennemføre en naturgenopretning på stedet. Skov- og Naturstyrelsen fjernede i samarbejde med Horsens Kommune og de lokale lodsejere i 2008 møllens opstemning, der siden 1866 havde virket som en prop i Gudenåen. I 2009 kunne miljøministeren indvie det nye projekt, som indebar, at stemmeværket blev fjernet så der blev skabt fri passage for Gudenåens dyr og vandplanter. Da maskinerne fjernede opstemningen, begyndte vandet straks at strømme frit hen over de tidligere grus- og stenstryg, som lå i møllesøen, dækket af sand og mudder. Åen fik sit gamle åløb tilbage på en 1½ km lang strækning. Her var der tilmed et stort fald, og således blev der genskabt et stort, hastigt strømmende åforløb, en naturtype, der er sjælden i store danske vandløb. Mossøs bestand af søørreder kan nu atter svømme frit op til de gamle gydepladser i Gudenåen. Og naturen har kvitteret for de bedre vilkår. I dag vrimler det med ørreder opstrøms møllen.


Genopretning af Gudenåen ved Vilholt Mølle. Skov- og Naturstyrelsen Hofmeister, Erik : Gudenåens kulturhistorie. 2012 Lauridsen, Henning, R. : Vandkraften og industrien. I : E. Hofmeister (red.) : De ferske vandes kulturhistorie i Danmark. 2004, s. 124 – 131