Gudenåen - Bredvad


Gudenåen ved Bredvad. Foto : Erik Hofmeister

Intro

I dag fører en bro os sikkert over Gudenåen ved Bredvad mølle, men tilbage i oldtiden har her været et vadested - et vad - over åen. I dag er der her en rasteplads på sydsiden af åen.

Bredvad er ikke det eneste sted ved Gudenåen, hvor der har været et vadested. Dem har der været flere af. Voervadsbro er et andet kendt sted. Et vad skulle have en fast bund, og var der ikke det fra naturens hånd, kunne man forstærke bunden med sten eller fletværk. Ved Brestenbro fandt arkæologer i 1988 en gammel stensætning, som kan have været en del af et stenbelagt vad over åen. Ved stensamlingen var der opstuvet tilspidset egetømmer, som ifølge dateringer blev fældet i år 1092 e.v.t. og som kan have været brugt til at fastholde fyld i vadestedet. I takt med trafikkens udvikling blev vadene utilstrækkelige : Større vogne sank i, og man måtte bygge bro i stedet. Denne udvikling satte ind fra midten af 1500-tallet, hvor man begyndte at bruge flere og større vogne, og persontransport med vogn blev samtidig mere udbredt. Men mange steder var der helt op til 1700-årene problemer med at vedligeholde broerne, og så måtte man ty til de gamle vadesteder. Andre steder skyldes vadestedernes fortsatte eksistens mangel på en udbygget infrastruktur. På mindre trafikerede steder kunne vadestederne således være i brug langt op i tiden. Endnu i 1800-tallet var en række vadesteder over Gudenåen stadig i funktion.

Læs om Voervadsbro og vadestedet ved Bredstenbro


Hofmeister, Erik : Gudenåens kulturhistorie. 2012 Høgsbro, Kirsten E.: På tværs af vandet – broer og vadesteder. I : E. Hofmeister (red.) : De ferske vandes kulturhistorie i Danmark. 2004, s. 267 – 275