Grundstødning, Koldinghuus


Dampskibet KOLDINGHUUS strandet ved Fanø


Dampskibet KOLDINGHUUS strandet ved Fanø

Intro

Koldinghuus grundstødte 15. januar 1903 på sydvestsiden af Fanø.

Kl. 5 1/4 FM., da K. ifølge Bestikket skulde være ca. 15 Kml. fra Barren ved Graadyb, blev Maskinen stoppet, for at Lodskud kunde tages. Strax efter, inden Lodningen endnu var udført, saa Kapt. K. i NNØ. et Lys, som af ham antoges at være Sæden Strand Fyr. Vejret var paa dette Tidspunkt tilsyneladende klart, men senere viste det sig, at der havde staaet Dis over Landet. Roret lagdes St. B., og Maskinen sattes paa "Langsom Frem". Da Skibet havde drejet ca. 3 Streger B. B. over, huggede det i Grunden omtr. Samtidig med at Loddet gav 3 Fv. Vand. Maskinen kastedes "Fuld Kraft Bak", men K. kunde ikke bakkes flot, faldt efterhaanden tværs og drev længere ind paa Grunden. Nødsignal afgaves, Baadene klargjordes og Redningsbælter fordeltes til Passagerer og Besætning. Da K. viste sig at være tæt, besluttedes det efter afholdt Skibsraad at forblive om Bord og eventuelt afvente Redningsbaadens Ankomst. Alle Luger og Skylighter skalkedes, og ved Lempning af Vægte søgtes det at forhindre K. i at falde om paa Siden; tillige blev Fortanken fyldt med Vand, for at bringe Skibet til at hugge mindre i Grunden. Kl. 9 FM. landsattes Passagererne af Redningsbaaden fra Sønderho, som derpaa samme Dags EM. ogsaa bragte Besætningen i Land. Ved Assistance af "Svitzers B. B." blev K. - som ved Lavvande stod omtr. tør, idet Grundstødningen havde fundet Sted ved en Vandstand, der var flere Fod over daglige Vande - efter et langvarigt og meget besværgligt Arbejde bragt flot, og d. 7/4 indslæbt til Esbjerg. Bjærgeløn 60.000 Kr.

Vejr: VSV.lig flov kulling, diset

Markeringen på kortet er ikke den præcise angivelse af stedet for forliset/ulykken – den nøjagtige position kendes ikke.

Kilde: Dansk Søulykkestatistik, 1903


Koldinghuus var en dansk hjuldamper med hjemsted i Esbjerg. Skibets fører var H. P. J. Kolster. Rederen var D.F.D.S. Der var 30 besætningsmedlemmer og 20 passagerer. Skibet var ladet med stykgods. Skibets var på vej fra Parkeston i England til Esbjerg.

Kilde: Dansk Søulykkestatistik, 1903


Link til:

Søulykker i Esbjerg-området
Esbjerg Byhistoriske Arkivs bearbejdming af oplysninger fra Dansk Søulykke-Statistik 1893-1990 med relation til Esbjerg-området.


Dansk Søulykke-Statistik
Digitalisering af Dansk Søulykke-Statistik 1893-1996. Register over forlis og andre ulykker til søs med oplysninger om hændelsesforløb, omkomne m.m.