Grundstødning, Imanuel


Esbjerg. Fiskerbåde går ud af havnen

Intro

Imanuel grundstødt 15. april 1904 kl. 21.30 ved Grådyb.

Undervejs mellem Fiskepladsen, ca. 20 Kml. SV. af Graadyb, og Indsejlingen til Graadyb huggede I. omtr. Kl. 9½ EM. pludselig et Par Gange, hvorved Roret sloges af. Ankret sattes, og Blus afbrændtes for at tilkalde Hjælp. Kl. 1 FM. var Vandet steget saaledetd at I. var flot, men da hverken Blaavands-Huk eller Sædenstrand Fyr i det disede Vejr var set, og Stedet derfor ikke kendtes, lod Føreren Kutteren forblive til Ankers. Kl. 6 FM. begyndte I. atter at hugge i Grunden og blev læk. Nødsignal hejstes, og Kl. 11½ FM. optoges Besætningen af Sønderho Redningsbaad. Da det kort efter viste sig, at I. var flot, kom Besætningen atter om Bord, og I. blev derpaa bragt til Ankers i Knude-Dyb og holdt paa Pumperne. D. 17/5, da Vejret var gunstigt, forsøgtes det at sejle I. til Esbjerg, men Forsøget lykkedes kun til Dels, og Dampskibsassistance maatte antages for at komme ind til Havnen.

Vejr: V-lig. Frisk Kuling. Diset

Årsag: Anm. Aarsagen til Grundstødningen maa ifølge de afgivne Vidneforklaringer formentlig tilskrives usigtbart Vejr og Strømsætning, i Forbindelse med den Omstændighed, at Loddet ikke blev brugt under Sejladsen forinden Grundstødningen.

Markeringen på kortet er ikke den præcise angivelse af stedet for forliset/ulykken – den nøjagtige position kendes ikke.

Kilde: Dansk Søulykkestatistik, 1904


Imanuel var en dansk fiskekutter med hjemsted i Esbjerg. Skibets fører var: H. Nielsen. Skibet var ladet med fisk. Det var undervejs fra fiskeri i Nordsøen til Esbjerg.

Kilde: Dansk Søulykkestatistik, 1904


Link til:

Søulykker i Esbjerg-området
Esbjerg Byhistoriske Arkivs bearbejdming af oplysninger fra Dansk Søulykke-Statistik 1893-1990 med relation til Esbjerg-området.


Sydvestjyske Fiskerkuttere
Esbjerg Byhistoriske Arkivs database med oplysninger om fiskekuttere registreret i Esbjerg, Fanø, Varde og Ribe siden 1894. Oplysningerne er hentet fra Fiskeriårbøgerne. Der er foreløbig indtastet oplysninger fra årbøgerne i perioden 1894-1952. De øvrige vil løbende blive tilføjet databasen.


Dansk Søulykke-Statistik
Digitalisering af Dansk Søulykke-Statistik 1893-1996. Register over forlis og andre ulykker til søs med oplysninger om hændelsesforløb, omkomne m.m.