Grejsdal Skole


Den "nye" Grejsdal Skole opført 1912. Indviet 1913. Udbygget 1916. - Fotograf: Ukendt.


Skolegård og den nyopførte Grejsdal Skole med 6 klasseværelser, sløjd- og gymnastiksal skolekøkken og bibliotek med plads til ca. 180 elever. Fotograf: Ukent. Billedet benyttet i Jul i Vejle, 1960.


Pogeskolen fra 1911-12 havde til huse i ejendommen Grejsdalsvej 288, der dengang tilhørte Brinckerfamilien. Foto: Hans Emborg.


Den nye afdeling, indviet i januar 2004, med bl.a. klasseværelser og fællesrum til indskolingen samt kontorfaciliteter og lærerværelser. Foto: Lars Pagh.


Luftfoto af Grejsdal Skole anno 2004. Foto: Jysk Skolefoto.

Intro

Privatskole, pogeskole, "Lilleskole" og en "rigtig" skole. Grejsdalen har gennem tiden rummet flere forskellige skoler til glæde for områdets mange børn.

Opsvinget og behovet for en skole
Grejsdalens historie er nært forbundet med industialiseringen langs åen. Omkring år 1900 var der godt gang i mølleindustrien, og der blev konstant bygget nye huse til det støt voksende antal arbejdere og arbejderfamilier, der flyttede til området. Med det stigende befolkningstal opstod ønsket om at få bygget både en skole og en kirke i dalen.

En privatskole
Den første skole i Grejsdalen var en privat skole, der blev oprettet omkring år 1900 af Grejsdal Hammerværks grundlægger Fritz Brincker og dennes hustru Maren for deres egne og deres kontorpersonales børn. Skolen blev indrettet i Brinckernes private hjem på Hammerværket

De øvrige børn i Grejsdalen måtte gå den lange skolegang til skolen i Hover.


I 1911 blev Pogeskolen oprettet, så de tre yngste årgange af Grejsdalens børn ikke længere skulle gå den lange skolegang til skolen i Hover.

Frk. Anna Stæhr, der underviste på skolen i Høgsholt, erklærede sig villig til at overtage lærergerningen i Grejsdalen.

I ejendommen Grejsdalsvej 288, som tilhørte Brincker-familien, og som hidtil havde været en arbejderbolig til Hammerværket, blev en lille stue indrettet til skolestue.


1916
På grund af den jævne tilgang af elever, var det allerede efter tre år nødvendigt med en lille udvidelse af skolen. Det blev til et ekstra klasseværelse, der blev bygget i 1916, som en forlængelse af de to førstbyggede klasseværelser.

1956
I begyndelsen af 1950'erne havde sognerådet sendt en skrivelse til undervisningsministeriet om, at der var pladsmangel på den eksisterende skole. Det førte til Grejsdal Skoles anden udvidelse.
Udvidelsen blev indviet d. 1. marts 1956. Nybyggeriet bestod af en et nyt skolekøkken, et lærerværelse under uret, en gymnastiksal samt tre nye klasseværelser. Dermed var Grejsdals Skole med et slag blevet en moderne skole med tidstypisk arkitektur og de nyeste faciliteter.

2004
1956-udvidelsen dannede sammen med den oprindelige del af skolen rammerne for Grejsdal Skole frem til begyndelsen af det nye årtusinde. Her blev det tydeligt, at de eksisterende rammer ikke mere var tidssvarende. Der var efterhånden helt andre krav til muligheder for omstilling. Der var behov for, at inventaret hurtigt kunne omarrangeres, og at der skulle være muligheder for læreres og elevers mange forskellige arbejdsformer. Vejle Kommune lod sig overbevise om behovet for nybygning. Pengene blev bevilliget, og det nye byggeri kunne tages i brug i 2004.

Grejsdal Skole anno 2013
Den nye afdeling benyttes af indskolingen (0-2. klasse), førskolen samt SFO. I den gamle del af skolen holder 3-6. klasse til.

I det nye byggeri er der god plads, store lokaler og muligheder for forskellige opstillinger af inventareret. Kodeordet er fleksibilitet. I klasseværelserne er der pulte langs væggene, hvor eleverne sidder, og der er gode muligheder for gruppearbejde. Den gamle røde fløj fra 1956, hvor der tidligere var tre klasseværelser og en bred gang, indgår i den nye afdeling. Gangen blev indkorporeret i de tre klassseværelser, som dermed blev væsentligt større. Disse vender nu alle ud mod det nye, store fællesrum. Der blev desuden tilføjet et fjerde klasseværelse, en stor garderobe, toiletter, en multikælder, nye kontorfaciliteter samt et lærerværelse. Dermed var Grejsdal Skole - også hvad de fysiske rammer angik - klar til det nye årtusindes udfordringer.

Grejsdal Skole anno 2013 er en moderne kommunal folkeskole. Den har de senere år haft særlig fokus på innovation og digitaliering, for derigennem at forsøge at sikre, at eleverne i fremtiden kan være med til at udvikle et bæredygtigt Danmark. Men Grejsdal Skole holder samtidig fokus på læring og dannelse som det helt grundlæggende for børnenes udvikling.


En ny, rigtig skole
Det viste sig dog allerede i 1911, at Grejsdals-børnenes behov for skolegang var større end, hvad der kunne rummes på pogeskolen, og at det var nødvendigt at bygge en rigtig skole i Grejsdalen.

Hover Sogneråd vedtog derfor at bygge en ny skole i Grejsdalen. Skolen blev bygget på Skrædderbakken, og den blev indviet d. 11.juli 1912. Der var plads til 110 elever fordelt på formiddags- og eftermiddagshold.

Skolens bygninger
Skolen bestod i hovedbygningen af to klasseværelser, en 5-værelses lejlighed til førstelæreren og en 2-værelses kvistlejlighed til lærerinden (den nuværende hovedbygning). Dertil kom en separat bygning med gymnastiksal og tilhørende omklædningsrum (det nuværende sløjdlokale).

Gymnastiksalen blev bygget samtidig med skolen, da der fra regeringens side var krav om, at alle skoler skulle have en gymnastiksal. Den var delvist finansieret af beboerne i Grejsdalen, som havde indsamlet 890 kr. til formålet.