Gravhøj i Nørreskoven
Intro

En fredet gravhøj ca. 10-11 meter i diamenter og ca. 1 meter høj. I toppen ses en flad fordybning måske efter plyndret gravkammer. Der er ingen efterretninger om udgravninger eller undersøgelser af højen, men den er formentligt anlagt engang i bronzealderen.

Lillebæltskysten fra Agtrup Vig til Skibelund var frem til jordreformerne i slutningen af 1700-tallet dækket af et næsten 2 km bredt sammenhængende skovområde. Bortset fra nogle smålodder, der bl.a. blev brugt til høravl, synes Stenderupskoven ikke at have været under plov i historisk tid. Stenderupskovene rummer derfor i dag egnens største koncentration af oldtidsminder. Her er således registreret ca. 50 gravhøje og stendysser, hvoraf kun få er undersøgt og langt hovedparten er fredede. Højene stammer både fra stenalder og bronzealder. Jernaldergravpladser kendes ikke fra området, men i Midtskoven er fundet bopladsspor fra jernalderen. Fra historisk tid kendes et område med bevarede fossile højryggede agre, ligesom voldstedet - Borgsted Bakke - ligger i Stenderup Nørreskov.