Grøns varepakhus, Holmens Kanal


Grøns Varepakhus-1. Grøns Varepakhus-1


Grøns Varepakhus-2. Grøns Varepakhus-2


Grøns Varepakhus-3. Grøns Varepakhus-3


Grøns Varepakhus-4. Grøns Varepakhus-4

Intro

Handelsfirmaet M.E. Grøn åbnede i 1863 et varepakhus. Trods navnet var det imidlertid alt andet end et skummelt pakhus. Det var Danmarks første varehus. Det prangende ydre var holdt i renæssancestil, og det elegante indre var oplyst af store vinduer og ovenlys...

Handelsfirmaet M.E. Grøn åbnede i 1863 et varepakhus. Trods navnet var det imidlertid alt andet end et skummelt pakhus. Det var Danmarks første varehus. Det prangende ydre var holdt i renæssancestil, og det elegante indre var oplyst af store vinduer og ovenlys. Inspirationen til den type varehuse kom fra England. Det var en ny måde at afsætte industriens masseproducerede tekstil- og manufakturvarer på og en forløber for stormagasinet. Grøns varehus var teknisk meget avanceret. Der var hydraulisk elevator, centralvarme og talerør i de bærende jernsøjler. ''Et moderne og smagfuldt varehus'' Ugebladet Illustreret Tidende bragte ved åbningen en grundig beskrivelse af varehuset. ”I Stueetagen findes et saakaldet Expeditionslocale, der indtager den større Deel af Etagen og, ligesom de øvrige Localer, modtager rigeligt Lys ikke alene igjennem de paa alle Sider anbragte Vinduer, men ogsaa igjennem tvende store, alle Etager skærende, Lysaabninger, hvis Tag dannes af tykke, matte Glasplader. En bred og smuk Trappegang fører op til 1ste Sal. Dennes udstrakte Rum er heelt optaget af Manufacturvarer, der ere anbragte deels langs Siderne i aabne Hyldeskabe, deels paa lange, tætte Bænkerækker, paa en saadan Maade, at det Hele fra ethvertsomhelst Punkt kan oversees. Til 2den Sal, hvor Alt er ordnet paa samme hensigtsmæssige Maade, fører en Sidetrappe, der fortsættes op til 3die Sal.”