Gisselfeld Kloster


Postkort fra Gisselfeld Park


Gisselfeld anno 1897


Karpefiskeri ved Gisselfeld


Postkort fra Gisselfeld, 1913


Drivhuse og gartnerbolig på Gisselfeld, ca. 1900


Luftfoto fra Gisselfeld, ca. 1980


Gisselfeld Park

Intro

Gisselfeld er opført 1547-1575 af Peder Oxe som en stærkt befæstet trefløjet renæssanceborg. I 1699 overtog Christian Gyldenløve Gisselfeld og fra 1755 blev det en klosterstiftelse med hans efterkommere under navnet Danneskiold-Samsøe som overdirektører.

Gisselfeld kendes allerede i 1300-tallet, da Bo Falk nævnes som ejer. Gisselfeld har været ejet af flere ridderslægter og givet anledning til to slægtsfejder.
Den første slægtsfejde opstod, da Gisselfeld blev solgt til Johan Oxe i 1526. Gøyerne gjorde krav på herregården og der måtte en retsproces til før Gisselfeld atter tilfaldt Oxe-slægten.

Grundstenen til Gisselfelds hovedbygning, som den kendes i dag, blev lagt af Peder Oxe i 1547.
Over porten har han som bygherre indsat en inskription:
MDXL på det syvende år
lod Peder Oxe denne gård flytte
og bygge af ny, som han her står
sig og sine arvinger til nytte.
Gud unde dem at bygge og bo
og så i Verden at være,
at det bliver dem til fred og ro
overalt ting til Guds ære.

Gisselfeld blev altså flyttet og opført i tre etager på en kunstig holm i den såkaldte Gårdsø.
Gisselfeld er bygget over en årrække for Peder Oxe nåede ikke at færdiggøre sit byggeri før han i 1558 faldt i unåde hos hoffet og måtte flygte til Lothringen. Efter nogle år i landflygtighed vendte han dog rehabiliteret tilbage og kunne fortsætte byggeriet ved at tilføje hovedbygningen to sidefløje, der stod færdige før hans død i 1675. Gisselfeld var på de tre sider omgivet af grave og på nordsiden af Gårdsøen. Der var en forsvarsmur, der støttede sig til to tårnbygninger ved borggraven.

Efter flere ejerskifter blev Gisselfeld købt af Christian V’s søn, Christian Gyldenløve, i 1699. Han var stamfader til Danneskiold-Samsøe-slægten og i sit testamente bestemte han, at Gisselfeld skulle overgå til et adeligt jomfrukloster og sådan blev det i 1755.

I 1869-74 og i 1915 er Gisselfeld Kloster blevet ombygget og restaureret, men fremstår i det store hele som på Peder Oxes tid.

Klosterets konventualinder bor ikke på Gisselfeld, men modtager en årlig hævning. Gisselfeld Kloster fungerer i dag som en fond og ledes af en overdirektør, der ifølge den oprindelige fundats udpeges iblandt mandlige, grevelige medlemmer af slægten Danneskiold-Samsøe.

Christian Gyldenløves testamente gav århundreder senere anledning til den anden slægtsfejde om Gisselfeld. I 1998 afsatte fondsbestyrelsen Erik Danneskiold-Samsøe som overdirektør. Også denne gang udviklede fejden sig i en retsproces, der blandt andet stadfæstede at kønsdiskrimineringen i fundatsen ikke har forrang for ligestillingsloven. Dermed fik Gisselfeld Kloster sin første kvindelige overdirektør, Helene Danneskiold-Samsøe, i 2010.

Historiske tildragelser
Adelsmanden Peder Oxe (1520-1575) blev i 1538 udnævnt som kgl. lensmand på Lolland. Året forinden deltog han, 17 år gammel, i reorganiseringen af Københavns Universitet efter Reformationen.
Peder Oxe steg i graderne og blev medlem af Christian III’s rigsråd i 1552, men allerede seks år efter måtte han søge i landflygtighed efter kontroverser med Herluf Trolle og andre adelsfolk i rigsrådet. Anklagerne mod Oxe lød blandt andet på underslæb og embedsforsømmelser, der indebar krænkelse af dronning Dorothea.
Gisselfeld og Peder Oxes øvrige godser blev konfiskeret af kronen og overdraget til hans politiske modstandere. I 1566 tog Frederik II imidlertid Peder Oxe til nåde, for der var hårdt brug for hans kompetencer i rigsrådet og som politisk forhandler. Efter at have hjulpet kongen ud af syvårskrigen med Sverige fik Peder Oxe sine godser tilbage og han blev derudover udnævnt til rigshofmester og statholder i København.

Ejerrække
1381 Bo Falk
1411 Peder Falk
1431 Eskild Falk
1450 Eskild Gøye
1506 Henrik Gøye
1526 Johan Oxe
1537 Torben Oxe
1545 Peder Oxe
1575 Mette Rosenkrantz
1588 Christian Lykke
1619 Frands Lykke
1655 Kay Lykke
1661 Frederik III
1670 Hans Schack
1682 Otto Diderik Schack
1688 Sophie Dorothea Marschall
1689 Adam Levin Knuth
1699 Christian Gyldenløve
1703 Dorothea Krag
1754 Gisselfeld Adelige Jomfrukloster i Sjælland:
1. overdirektør 1755 Frederik Christian Danneskiold-Samsøe
2. overdirektør 1778 Christian Conrad Sophus Danneskiold-Samsøe
3. overdirektør 1823 Frederik Christian Danneskiold-Samsøe
4. overdirektør 1869 Christian Conrad Sophus Danneskiold-Samsøe
5. overdirektør 1886 Christian Frederik Danneskiold-Samsøe
6. overdirektør 1914 Aage Conrad Danneskiold-Samsøe
7. overdirektør 1947 James Christian Carl Sophus Danneskiold-Samsøe
8. overdirektør 1966 Knud Danneskiold-Samsøe
9. overdirektør 1969 Hans Christian Erik Viggo Danneskiold-Samsøe
10. overdirektør 1975 Carl Christian Erik Leopold Danneskiold-Samsøe
11. overdirektør 2010 Helene Danneskiold-Samsøe


Haveanlægget omkring Gisselfelds hovedbygning er på godt 40 hektar.
Det blev grundlagt på Peder Oxes tid og bestod allerede dengang af karpedamme spredt rundt om i det kuperede landskab.

I 1890’erne blev haven nyindrettet af den engelske havearkitekt H.E. Milner, der anlagde en landskabshave med blomsteranlæg, sjældne planter og et paradehus omgivet af et sølandskab med springvand, vandfald, lysthuse og mindestøtter.


H. C. Andersen besøgte Gisselfeld for første gang den 30. august 1839.
Siden blev det til flere besøg her.

Når H. C. Andersen opholdt sig på Gisselfeld, holdt han af at gå tur og stien nordøst om Gårdsøen er opkaldt efter ham.

Det var på Gisselfeld at H. C. Andersen fik ideen til ”Historien om en and”, som senere blev til ”Den Grimme Ælling”.