Genforeningsstenen i Voldby


Genforeningsstenen i Voldby

Intro

Genforeningsstenen i Voldby. Den 22 juni 1920 samledes bymændene i Voldby for at drøfte muligheder for at f rejst en genforeningssten, og der nedsattes på mødet et syvmandsudvalg med lærer M.Rasmussen-Lægård som formand til at forestå rejsningen. Dette udvalg bestemte, at stenen skulle rejses i byen

Genforeningsstenen i Voldby.Den 22 juni 1920 samledes bymændene i Voldby for at drøfte muligheder for at f rejst en genforeningssten, og der nedsattes på mødet et syvmandsudvalg med lærer M.Rasmussen-Lægård som formand til at forestå rejsningen. Dette udvalg bestemte, at stenen skulle rejses i byens midte i et ved forsamlingshuset værende anlæg, som er bevokset med store træer.I spidsen af anlægget, hvor tre offentlige veje mødes, var der en ypperlig plads, der skulle mindestenen stå, men der var den hage ved sagen, at anlægget lå for lavt. Desuden førte en stor grøft både spillevand og overfladevand forbi, så pladsen trængte i høj grad til regulering. Der måtte nedlægges store kloakrør, flere vældige træer fældes og pladsen højnes ved tilkørsel af fyld. Store og små hjalp imidlertid troligt til med arbejdet. Gårdmændene mødte med køretøjer, og de unge karle kørte i deres fritid over 200 læs jord, så lavningen fyldtes, og der opkastedes en mindre jordhøj. Den passende sten fandt udvalget i den vestlige kirkegårdsmur, og den første juli samledes alle Voldbys beboere for at se den transporteret på plads. Den var forud læsset på en stor stenslæde hvortil der var fæstnet lange tove, og så tog børnene fat ca. 100 i tal , og slæbte den store sten ti! anlægget, hvor den opstilledes på den sammenkørte jordhøj, bag hvilken der er rejst en flagstang, hvortil byens kvinder har skænket flaget. Højen er omsat med en kreds af store natursten forbundne med en svær jernkæde.Højskoleforstander Åge Jensen Voldby højskole har forfattet indskriften på stenen. Beboerne i Sangstrup og Thorsø henvendte sig inden afsløringen til udvalget for at deltage i rejsningen og afholdelse af udgifterne, som beløb sig til godt 1000,00 kr. så mindesmærket kunne stå som tilhørende hele sognet. Udvalget blev derfor udvidet med repræsentanter for de to byer, så hele sognet har rejst stenen i fællesskab.10 juli var der afsløringsfest . Udvalgsformanden afslørede stenen, og ved den efterfølgende fest i gårdejer Rudolf Sloths store lade, som alene var stor nok til at rumme de mange deltagere, holdtes hovedtalen af højskoleforstander Aage Jensen. Lærerne i Voldby, Sangstrup og Thorsø fører det fremtidige tilsyn med mindestenen, der står på byens eller sognets fællesjord.