Gasse Høje


Gasse Høje ved Skærbæk. Foto: Henrik J. Møller


Gasse Høje ved Skærbæk. Foto: Henrik J. Møller


Gasse Høje ved Skærbæk. Foto: Henrik J. Møller


Gasse Høje ved Skærbæk. Foto: Henrik J. Møller

Intro

Gasse Høje er en samling af oldtidshøje ved Gasse, øst for Skærbæk. Enestående udsigt over engene og Ballum-marsken syd for.

Gasse Høje er et højdedrag, hvor det højeste punkt ligger 51 m over havets overflade. Fra Gasse Høje er der en enestående udsigt til alle sider. Mest imponerende er udsigten mod syd ud over Vadehavet, Ballummarsken og det flade landskab omkring Røgelstrømmen. Der er også fin udsigt mod nord over landskabet omkring Brøns Å. Mod vest skimter man Skærbæk og mod øst Lovrup Skov og skovene ved Arrild.

På Gasse Høje ligger der 11 gravhøje fra sten- og bronzealderen spredt over hele højdedraget. Oprindelig fandtes der mindst 27, men de fleste af disse er blevet sløjfet, overpløjet og stenene brugt til andre formål. Også under Første Verdenskrig led oldtidshøjene overlast, da de brugtes som led i den tyske fæstningslinie "Sicherungstellung Nord". Efter genforeningen er nogle af gravhøjene blevet restaureret.

I 1800-tallet blev der fundet genstande fra bronzealderen i den østligt beliggende Tvillinghøj. Her fandt man en stor egekiste på 4,5 m længde, samt forskellige bronzesværd, dolke, knive og guldringe. Disse fund findes nu på Gottorp Slot i Slesvig. Det hævdes også, at lokale har gjort mindre fund. Ved en udgravning i 1965 undersøgtes en 5000 år gammel storstensgrav fra yngre stenalder.

"Sicherungsstellung Nord"

I årene 1916-18 under Første Verdenskrig byggede tyskerne fæstningslinien "Sicherungsstellung Nord" tværs gennem Sønderjylland fra Hoptrup i øst til Skærbæk i vest. Fæstningslinien gik også hen over Gasse Høje. Anlægget blev opført, fordi tyskerne frygtede en engelsk invasion nordfra gennem Danmark og Sønderjylland. Der var tale om et stort kompleks af skyttegrave, pigtrådshegn, bunkers, kanonbatterier, kommunikationsanlæg og oversvømmelsesanlæg.

Fæstningslinien udnyttede højdedraget ved Gasse Høje til udsigtsposter og højtliggende kanonstillinger. Midt i Øster Gasse by placerede man "Batteri 27", der omfattede to kanonbatterier "Zug 1" og "Zug 2". De havde hver fire meget kraftige 15 cm feltkanoner. Tæt ved Gasse Høje placerede man "Batteri 36", som var et kanonbatteri med fire 9 cm kanoner. Begge disse batterier blev fuldført og afprøvet i praksis. De kom dog aldrig i brug. I 1918 tabte Tyskland krigen, og i årene efter krigen blev batterierne nedbrudt som led i fredsslutningen. Nu findes der kun rester af "Zug 2" i Øster Gasse, mens de andre batterier er forsvundet.

På Skærbækegnen fandtes også batterier ved Ullerup, Hjemsted, Mjolden og Drengsted. Af disse batterier findes der nu kun rester af dem ved Drengsted. Endvidere fandtes der også batterier længere østpå ved Hønning, Højbjerg og Arrild. Kun batteriet ved Arrild er delvist bevaret.
Fæstningslinien blev opført af krigsfanger, tyske desertører og straffefanger. Disse krigsfanger boede i fangelejre ved Ullemølle, Skærbæk og Gårdkrog ved Vester Gasse. Fæstningslinien stod knap nok færdig før krigen var slut i 1918. Bemandingen bestod af ældre tyske soldater og landstormsmænd.

Forfatter: Henrik J. Møller

Litteratur:
Steen Wulff Andersen: Oldtidsminder i Sønderjylland, Haderslev 1991, s.17-18
Henning Dehn-Nielsen: Fortidsminder i Danmark, Sesam 1999, s.162
Henning Dehn-Nielsen: 348 oldtidsminder i Jylland, Gyldendal 1976, s.135
Mogens Scott Hansen: Sikringsstilling Nord, København 1992.

Kulturarvsstyrelsen - 1001 fortællinger - Sikringsstilling Nord