Gammelgaard, Favstrupvej 65

Intro

Gårdens historie kan føres tilbage til reformationstiden næmlig til omkring 1542

Gårdens historie kan føres helt tilbage til reformationstiden, nemlig til året 1542. Det er på grund af svigtende kilder ret usædvanligt, at en enkelt dansk bondegård med sikkerhed kan føres så langt tilbage i tiden. Fra årene 1542-43 er der bevaret en række regnskaber fra Haderslev Len eller Amt. De er trykt i ”Sønderjydske skatte- og jordebøger fra reformationstiden”. Oplysningerne sammenholdes her for gårdene i Favstrup med de tilsvarende oplysninger i de lange rækker af yngre amtsregnskaber fra Haderslev Amt. Disse findes nu i Rigsarkivet. Den gård, som her omtales, nævnes i den ældste lensjordebog fra 1596 og i de fleste andre kilder fra 1500- og 1600-tallet omtales denne først blandt gårdene i Favstrup. Årsagen hertil er efter alt at dømme, at den på flere måder indtog en særstilling. Navnet ”Gammelgård” er imidlertid yngre. De andre gårde i byen ydede den sædvanlige ”bondeskat”, som kronens skattebønder måtte præstere. Den var delt op i ”sommerskat” og ”vinterskat” og i andre mindre afgifter; men disse afgifter til Haderslevhus var ”Gammelgård” fritaget for. Derimod ydede denne gård en forholdsvis stor afgift på 1 tønde smør årligt. En sammenligning med andre gårde i Haderslev Amt, der havde samme afgift, gør det sandsynligt, at ”Gammelgård” var gammelt selveje. Sandsynligheden styrkes, når vi i yngre jordebøger finder en lille diskret note ud for denne gård - ”Eigenthum”, medens der hos de andre gårde står en note om ”fæste” eller ”halv Ejendom og halv Fæste”. Foruden en tønde smør skulle der fra ”Gammelgård” årligt præsteres til Lensherren: Jagtrettighed for hjortejagt og råjagt. Dette kan der læses om i alle jordebøger fra 1600-tallet. I dag er der 510 jerseykøer, der malkes 3 gange dagligt. De har ca. 300 opdræt på stald. Hvert år sælges 60 til 100 stk. opdræt, som er i overskud. De sælges til Rusland, Holland, Irland og Tyskland. Jerseykvæg er meget eftertragtet i disse lande. Foder til alle dyrene kommer fra 100 ha silomajs, 70 ha kolbemajs og 70 ha græs. I dag drives der 270 ha. Den overskydende avl aftages af naboen, Povl Skøtt, med hvem, der er lavet et marksamarbejde, hvor der byttes jord for at få det optimale sædskifte. Der er derfor i alt 520 ha i omdrift . I dag er der seks ansatte. De to, hvoraf den ene er sønnen, har deres faste gang på gården. Dertil kommer fire fra Ukraine. der alle har været på gården i flere år. De er alle fastansatte.

Slægten kan føres tilbage til 1675, slægts tavlen findes på Gammelgaard. Gammelgård er en slægtsgård på 10. generation. Den ejes i dag af Hans Jørgen Fischer, der er gift med Lykke Fischer. De har tre børn Anette, Dorthe og Klaus. Sidstnævnte er ansat hjemme på gården. Hans Jørgen Fischers oldefar, Johannes Poulsen drev gården i næsten 60 år. Senere overtog Johs Fischer gården. Han var forpagter på gården fra 1963 og overtog den i 1965. Johs Fischer og Hans Jørgen Fischer startede et I/S i 1988 med 48 køer plus opdræt. Senere blev der bygget ny stald. Fra 1997 overtog Lykke og Hans Jørgen Fischer hele bedriften

Kilder: Hans Jørgen Fischer og Nels Thorsgaard.