Gammel Kirstineberg herregård


Hovedbygningen på Gammel Kirstineberg ser fra syd.


Tiendeladen set fra Gåbensevej.


Indkørslen til Gammel Kirstineberg fra Gåbensevej.

Intro

Herregården Gammel Kirstineberg har siden oprettelsen i 1783 været tæt knyttet til landsbyen Kraghave, der ved oprettelsen leverede arbejdskraften til gården. Herregården ligger endnu i dag i landsbyens nordlige udkant.

Gammel Kirstineberg
Kraghave Gaabensevej 95A og 97
4800 Nykøbing F

Hovedbygning og østre sidelænge samt hegnmure og portpiller mod Kraghave Gaabensevej (1700-tallet)

Fredet i 1945

BBR-nummer: 376-4704-1 - hovedbygning
BBR-nummer: 376-4704-2 - sidelænge (østre sidelænge)


Herregården Gammel Kirstineberg er oprettet i 1783 (måske 1773) ved samling af et større jordtilliggende – hentet delvist fra nedlæggelse af et par gårde i landsbyen Kraghave og delvist fra udskillelse af parceller fra hovedgårdene Vestensborg og Vennerslund.

Baggrunden for oprettelsen skyldtes ejerne af Vennerslund, kancelliråd Hans Terslings (1736-85) og justitsråd Peder Thestrups (1744-1813) ønske om at udnyttet arbejdskraften fra fæstebønderne i Kraghave. Landsbyen var ved godssalget i 1766 lagt under Vennerslund, der lå hen ved 12 km væk. Ved at samle hovedgårdsjord ved Kraghave forkortedes bøndernes vej til hoveriarbejdet, hvorved der kunne presses mere arbejdskraft ud af dem.

Før 1801 – muligvis i 1795 jævnfør Originalkortets oplysninger – blev Kirstinebergs jorder delt ved udskillelse af de vestlige marker til forpagtergården Ny Kirstineberg. Samtidig fik gården navnet Gammel Kirstineberg.


Gammel Kirstineberg, der fra begyndelsen bestod af fire fritliggende længer om en gårdsplads med hovedbygningen mod nord ud til et symmetrisk haveanlæg, blev opkaldt efter Hans Terslings hustru, Kristine Hofgaard (1754-1806). I hovedbygningen indgår byggematerialer fra Nykøbing Slot, der i 1767 blev solgt på auktion med henblik på nedrivning. Mens hovedbesiddelsen Vennerslund ved opførslen i 1766 fik en relativ åben karakter uden en herskabelig bolig, blev Gammel Kirstineberg udlagt som en traditionel forpagtergård med tæt forbindelse mellem hovedbygning og avlsgård. Den grundmurede mur til Kraghave Gaabensevej er formentlig rejst samtidig med gårdens bygninger forsynet med nyklassicistiske portpiller. Muren støder op til en ladebygning langs Gåbensevej, der tidligere fungerede som tiendelade - en lade hvor bøndernes tiendeafgifter til godsejeren i form af korn samledes.


Frem til 1805 var Kirstineberg i fælleseje med Vennerslund, hvorfra den ved arv gik over i familien Colbjørnsens eje. Fra 1845 til 1851 var gården ejet af Estrup-familien. I 1863 blev Kirstinebergs jorder delt fra forpagtergården Ny Kirstineberg. I 1880’erne nedbrændte gårdens søndre og venstre længde og ved den efterfølgende genopbygning blev kun den vestre længe genopført bag hvilke de nye avlsbygninger blev rejst. Anlægget åbnedes derved op mod dammen mod syd. Gammel Kirstineberg har siden 2007 været ejet af hofjægermester Linnea Louise Treschow (1867-), gift med Lars Jørn Hvidtfeldt.


Gammel Kirstineberg blev oprettet som herregård i 1783

1783-1785 Hans Tersling (1736-1785) til Vennerslund
Gift med Kirstine Hofgaard (1754-1806)
og Peder Thestrup (1744-1813) til Vennerslund
Ugift
Ved Hans Terslings død hans part i arv til enken:

1785-89 Kirstine Hofgaard (1754-1806) til Vennerslund og Gammel Kirstineberg
Gift anden gang 1789 med Jacob Edvard Colbjørnsen (1744-1802)
og Peder Thestrup (1744-1813) til Vennerslund, Nysø og Jungshoved
Ugift
Ved udkøb af den ene medejer til:

1789-1806 Kirstine Hofgaard (1754-1806) til Vennerslund og Gammel Kirstineberg
Gift anden gang med Jacob Edvard Colbjørnsen (1744-1802)
Ved arv til sønnen:

1806-1845 Hofjægermester Hans Christian Colbjørnsen (1790-1849) til Gammel Kirstineberg
Ved salg til:
1845-1848 Cand.phil. Peder Estrup (1823-1848) til Gammel Kirstineberg og Pandebjerg
Ved arv til broderen:
1848-1851 senere konseilpræsident Jacob Brønnum Scavenius Estrup (1825-1913) til Gammel Kirstineberg, Pandebjerg, Kongsdal og Skaføgård Gift 1857 med Regitze Charlotte Conradine baronesse Holsten-Charisius (1831-1896)
Ved salg til:

1851-1863 Justitsråd Therman Øllgaard Hillerup (1796-1863) til Gammel Kirstineberg og Pandebjerg
Gift med Marie Sophie Paulsen (-)
Ved arv til sønnen:
1863-1894 Cand.phil. Victor Hillerup (1839-1894) til Gammel Kirstineberg
Gift med Juliane Emilie Købke (1839-1910)
I arv til sønnen:
1894-1935 Forstkandidat Aksel Hillerup (-1935) til Gammel Kirstineberg
Gift med Ellen Sophie Uldall (1878-)
I arv til enken:

1935-1953 Enken Ellen Sophie Hillerup, f. Uldall (1878-)
I arv til sønnen:
1953-1970 Jørgen Hillerup (1908-) til Gammel Kirstineberg
Gift med Edith Møller (1908-)
Ved arv til sønnen:
1970-2002 Anders Jørgen Hillerup (-) til Gammel Kirstineberg
Ved salg til:
2002- Hofjægermester Linnéa Louise Treschow (1967-)
Gift 1998 med Lars Jørn Hvidtfeldt (1966-)