Gørdinglund


Gørdinglund, Gørding Sogn


Gørdinglund, Gørding Sogn

Intro

Gørdinglund, matr. nr. 1a Hessellund, Hessellundvej 5. Gørdinglund ligger i Hessellund Ejerlav, men har altid været en del af Nørre Gørding by. Gården var, ligesom alle andre gårde i Gørding Sogn, undtagen Varhogård, en fæstegård under Bramming Hovedgård.

Niels Christensen, der havde overtaget gården i fæste i 1784, købte den til selveje i 1812 for 2800 rigsdaler. Han solgte den i 1828 til sin søn Hans Nielsen. Nabogården Huulgård var i mellemtiden blevet udstykket og Hans Nielsen købte i 1830 på tvangsauktion, matr. nr. 4a Nørre Gørding, som tidligere havde været en del af Huulgård , men som var blevet forsynet med bygninger. Senere, nemlig i 1848, købte han også Huulgård, der lå mellem Gørding Kirke og Gørdinglund, matr. nr.3a Nørre Gørding. Hans Nielsen døde allerede i 1852 og enken Ane Hansdatter fik ved kongelig bevilling lov til at udstykke Huulgård.

Det benyttede hun sig straks af, idet hun i 1853 solgte en parcel til kirkesanger Jeppe Pedersen, der opførte bygninger på den del af grunden, der lå syd for kirken, nuværende Hessellundvej 3. I 1853 giftede enken Ane Hansdatter sig med Enevold Severinsen, som havde gården til 1906. Enevold Severinsen solgte nogle parceller på
Sdr. Gørding mark. Her blev der oprettet tre ejendomme, nuværende Sdr. Lourupvej 24, 26 og 28. Da Gørdinglund var på sit højeste var den på 300 tdr. land, 68 malkekøer, 30 store stude og 17 spand heste. Næste ejer, P. K. Petersen solgte 130 tdr. land fra gården. Da P. Chr. Hanse solgte gården i 1942 var der ca. 90 tdr. land tilbage.

Konsul Laurids Jessen, USA, købte gården i 1948 og samtidig købte han Bykroen i Nørre Gørding, solgte bygningerne fra og lagde jorden under Gørdinglund. Laurids Jessen solgte til en slægtning, Jens Brorsen i 1950. Jens Brorsen boede ikke selv på gården, men forpagtede gården ud til Jørgen Kaas, men da denne i 1959 købte en gård i Varho, blev Gørdinglund solgt til en søn, Gunnar Brorsen, Denne havde mere lyst til møbelfabrikation, og solgte derfor Gørdinglund til fabrikant Chresten Jensen fra Tistrup. Gunnar Brorsen købte en industrigrund af Gørding Kommune og opførte møbelfabrikken Dana Kontorinventar på Sdr. Lourupvej 19.

Chresten Jensen ejede foruden Gørdinglund, fire gårde i Mejlby ved Sdr. Lintrup, disse gårde lå samlet og blev drevet sammen med Gørdinglund, i alt 670 tdr. land, med en besætning på 1.211 kreaturer, dels malkekøer og dels fedekreaturer. Da gårdene i Mejlby blev solgt, fortsatte Chr. Jensen med at drive landbrug på Gørdinglund med kornavl og fedekreaturer. Der kunne bindes 200 kreaturer i stalden, alt var mekaniseret og kunne passes af en mand. Senere blev besætningen sat ud og jorden blev lejet ud.
Chr. Jensen købte i 1963 Gørdinglund med fuld besætning for 800.000 kr. og solgte den år 2000 for 8.500.00 uden besætning til godsejer Jørgen Peder Jørgensen. I skrivende stund, januar 2010 er Gørdinglund til salg for 12.900.000 kr. Bygningerne er totalt renoverede med blandt andet nyt tag. Men der er kun 130.000 m2 jordtilligende tilbage. Gården har en meget smuk beliggenhed ned til Gørding å.