Gåbense Færgegård


Gåbense Færgegård

Intro

Gåbense var overfartssted mellem Sjælland og Falster. Det kendes i kilderne fra omkring år 1500, og det var virksomt indtil 1937, da Strorstrømsbroen blev indviet. Navnet Gobe Ness optræder første gang i 1489, og betyder Næsset med stor vanddybde.

Færgeoverfarten i Middelalderen
Fra ældre tid gik forbindelsen fra Farnæs på Falster over Farø til Sjælland, hvor Farø-broerne blev etableret i 1985. Færgefarten fra Gåbense kendes først fra 1509, hvor det af lensgrevskabet fremgår, at Gåbense færge indbragte 4 løde mark. I 1523 fik Jens Sjællandsfar livsbrev på færgefarten fra Gåbense på Falster til Sydsjælland mod en afgift til Nykøbing slot.
Jens Sjællandsfar har formentlig stået for opførelsen af færgegården. Foruden at være færgemand og bonde fungerede han som krofatter. Til gården hørte 120 tønder land jord samt en lille skov.

Færgegårdens videre skæbne
Færgegården blev afbrændt af svenskerne i 1658, og blev genopført et par år senere. Fra den tid er kun bevaret ca 10 m af facaden i gårdsiden. Den nordlige længe blev tilbygget i 1807 og den sydlige længe i 1840. Stuehuset med tilbygninger er bygningsfredet.

Nogle af færgemændene
Friedrich Härdtil var færgeforpagter fra 1658 til sin død i 1670. Og enken varetog færgeriet de næstfølgende 25 år. Som den sidste færgeforpagter kom Hans Michael Arnkiel til i 1813, og fungerede til sin død i 1858. Året før havde han købt færgegården af Staten, og dermed overgik den til privat eje.

Indermolen blev anlagt på et tidspunkt før 1654 Ydermølen er etableret så sent som i 1919, hvorfra der blev udskibet såvel roer som korn og andet stykgods.