Fuglebjerg Kirke


Fuglebjerg Kirke. Tilbygningen fra 1888 i røde teglsten.


Fuglebjerg Kirke. Katekismusaltertavle


Fuglebjerg Kirke. Stolegavle fra anden halvdel af 1500-tallet.


Fuglebjerg Kirke. Herluf Eriksens våben på prædikestolen.

Intro

Fuglebjerg var oprindelig et lille annekssogn. Derfor er den oprindelige kirke meget lille. Kirken er udvidet i nyere tid i takt med, at sognes indbyggertal er vokset.

Fuglebjerg Kirke var oprindelig en ret lille kirke. Skibet er romansk og opført i rå kampesten og med hvælvinger fra slutningen af middelalderen. Våbenhuset, der vender mod nord og er fra samme tid, anvendes ikke længere til sit formål. Det oprindelige tårn blev totalt ombygget i 1838, og det nederste tårnrum fungerer nu som våbenhus. Kirken blev betragtelig udvidet i 1888 med nyt kor, forlængelse af skibet og et sideskib mod syd, opført i munkesten. Senere er opført et lille sakristi.


Altertavlen er fra lige omkring år 1600 – højrenæssance - en såkaldt katekismus¬altertavle med de 10 bud, trosbekendelsen, fadervor, dåbs- og nadverordene. Prædikestol (senrenæssance-tidlig barok) fra 1632. Stolegavlene 1564 og 1578. (Salige er de, som høre Guds ord og bevare det – Jeg holder ikke falske folk i mit hus + noget ulæseligt + Disse stole er gjort på Caspar Paselicks Tid, som var Patron til denne kirke og dekan til Roskilde Domkirke 1578). Korbuekrucifiks fra første halvdel af 1400 tallet. Døbefonten er romansk. Prædikestolen er fra 1632, i felterne ses David med harpen, Kristus med verdenskuglen og Moses med lovens tavler. Våbenskjolde - Herluf Eriksen (en uægte Valkendorff) og hans hustru Johanne Andersdatter. Indskriftstavle ca. 1725 – opsat af overkammerherre Carl Adolf v. Plessen (ejer af Fuglebjerggård). Degnestol fra 1564 og præstestol fra 1632.


Ved tårnrummets nordvæg ses gravsten for Herluf Eriksen og hustruen Johanne Andersdatter. Herluf Eriksen ejede Fuglebjerggård i begyndelsen af 1600-trallet.