Forum Nørgård i Bryndum sogn


Forum Nørgård. Jens Jørgen Jensen med familie. Fotograf ukendt.

Intro

Nr. Forumvej 19. Matr 7a Forum, Bryndum Sogn i Esbjerg Kommune. Nørgård udgjorde sammen med matr. 8a en af Forums gamle helgårde. Helgården var 1664 vurderet til 6 tdr 3 skp 1 fdk hartkorn. 1688 omvurderet til 5 tdr 1 skp 2 fdk 2 alb hartkorn.

Helgården blev på et tidspunkt delt i de to halvgårde, hver med 2 tdr 4 skp 3 fdk 1 alb hartkorn. 1844 var Nørgård vurderet til 3 tdr ¼ alb hartkorn. Før 1881 lå gården knap 650 m mod syd, præcis hvor Nr. Forumvej 11 ligger.
Helgården tilhørte Visselbjerggård i Alslev Sogn. Det var muligvis denne gård, som en kannik i Ribe, hr Jakob i Bork, for sin sjælemesse overgav til Ribe Domkapitel i 1335. Fra Ribe Domkapitel kunne gården tænkes at være kommet ind under Ribe Bispestol. Da Visselbjerg oprindeligt tilhørte Ribe Bispestol, kunne helgården tænkes at være kommet ind under Visselbjerg på denne måde. Visselbjerggård blev 1758 opkøbt af Sebastian Wøldike, som udstykkede godset 1769 – 70. Nørgård og matr. 8a blev da solgt til Niels Spangsberg, Sønderriis, efter hvis død i 1783 gårdene tilfaldt sønnen Chr. Nielsen Spangsberg, Alslev. Efter sidstnævntes død i 1794 tilfaldt Nørgård svigersønnen Christen Thøstesen. Han solgte gården til gårdfæsteren i 1809.

Frem til 1655 var gården fæstet af Laurids Steffensen og hustru Ingeborg. Laurids Steffensen stammede fra Toftnæs i Alslev sogn og døde 1655. Efter hans død blev fæstet overtaget af svigersønnen Jes Jepsen, som blev gift med datteren Mette Lauridsdatter.

1681: Anders Terkelsen, Søren Hansen, Hans Nielsen og Jep Hansen. 1688: Anders Terkelsen (død 1727), Niels Hansen og Søren Hansen (død 1722).
På selve Nørgård var fæsteren i første halvdel af 1700-tallet Jep Hansen Nørgaard, som døde 1765. Sønnen Laust Jepsen overtog fæstet efter ham og blev 1765 gift med Karen Andersdatter, en datter af Anders Povelsen fra Skærbæk i V. Nebel Sogn. De havde dog kun fæstet i ganske kort tid og flyttede derfra 1768. De var senere husfolk i Sjelborg i Hostrup Sogn.

Fæstet blev herefter overtaget af Peder Jensen, en søn af Jens Søndergaard fra Brøndsagergård. Han blev 1769 gift med Johanne Pedersdatter fra Årre, men døde allerede 1779. Enken blev samme år gift 2. gang med Søren Olesen fra Vrenderup i Faaborg Sogn, som overtog fæstet.
Sønnen (Peder Jensens) Peder Christian Pedersen overtog fæstet først i 1800-tallet og frikøbte gården 1809. Han var ugift frem til 1815, hvor han blev gift med Ingeborg Christensdatter, enke efter Iver Christensen fra Ormsiggård. De flyttede 1816 til Ingeborgs aftægtshus, men vendte senere tilbage til Nørgård.

1816 Søren Jensen Klelund fra Heager i Øse Sogn, der året før var blevet gift med Peder Chr. Pedersens halvsøster Anna Maria Sørensdatter. Flyttede derfra 1820.

1820 Anders Hansen, en søn af Hans Andersen i Vibæk, Alslev Sogn. Han var gift med Anna Christensdatter, født i Næsbjerg Sogn.
Deres datter Mette Marie Andersdatter blev 1848 gift med Christen Hansen, en søn af Hans Christensen fra matr 2a i Forumlund, og han overtog gården samme år. Han udstykkede 1853 7 tdr l hede til en ny ejendom, Forum Østergård. Døde allerede 1862.

Enken drev gården videre til 1868 og solgte den da til Hans Poulsen Lindbeck. Han stammede fra Kalvslund Sogn og var gift med Ane Kirstine Nielsdatter (havde været gift tidligere), som var født i Gjesing i Bryndum sogn. De havde vistnok boet i Skærbæk i Sønderjylland, inden de flyttede til Forum. De havde hendes børn fra første ægteskab med, og til en af disse sønner oprettede han 1874 en ny ejendom, Sdr. Forumvej 18, med ca. 15 tdr l af gårdens østre hede.

I 1876 oprettede Hans Lindbeck en købekontrakt med Niels Chr. Madsen fra Brøndsagergård om salget af Nørgårds hovedparcel på 56 tdr. l. – uden bygninger. Salget fandt sted 1879, og der var da muligvis påbegyndt opførelse af nye bygninger – den ny Nørgård. Nørgårds gamle bygninger med 3 tdr l samt 10 tdr l af den vestre hede blev afstået til en datter og svigersøn, der havde boet på ejendommen nogle år. Hans Lindbeck og hustru flyttede selv til (og beholdt) Sdr. Forumvej 18.

Niels Chr. Madsen, ejeren af den nye (og nuværende) Nørgård, havde vistnok påbegyndt opførelsen af den nye gård 1879, noget stod færdigt 1881, men andet blev vist først færdigt 1885. Han skulle ikke selv bo på gården; men den nye gård var til den ældste stedsøn Mads Thomsen Madsen. Ifølge overleveringen var Mads Th. Madsen dengang gardersoldat i København, og fra København gav han ordrer på at lægge to ekstra skifter på bygningerne. Han overtog den nye gård efter stedfaderen 1885, samtidig med at han blev gift med Ane Mette Bente Katrine Hansen fra Billumtarp i Billum Sogn. Mads Madsen forbedrede gården og opdyrkede og merglede bl. a. gårdens 16 tdr. l. hede.

Katrine og Mads Th. Madsen flyttede til Kvong 1915 og afstod da gården til datteren og svigersønnen Elisabeth og Jens Jørgen Jensen. De var blevet gift året før og havde kortvarigt haft hans fødeejendom i Bryndum. Jens Jørgen Jensen tilkøbte 17 tdr l fra Damgård 1921 – til gengæld blev 16 tdr l tidligere hede i Vestre Forum frasolgt i 1940’erne til Ormsiggård. De drev gården til 1947 og flyttede da til et nybygget hus ved hovedvejen.
1947 blev gården overtaget af sønnen Mads Nørgaard Jensen, som blev gift med Elna Bloch fra Guldager dette år. De drev gården til 1970 og flyttede da til Bryndum.

1970 Anne Grethe og Elvin Frank Hansen (murer). Boede i Sædding forinden. Flyttede til Darum.

1972 Hanne og Ib Wallentin fra Esbjerg. Flyttede til Spanien.

1989 Else og Niels Chr. Nielsen (bagermester fra Varde). Frasolgte 1991 en stor del af jorden til Vestergård.

Nuværende ejere Karin og Victor Jensen overtog gården efter sidstnævnte i 1991.

2009 Yderligere oplysninger Vester Nebel Sognearkiv www.vnsa.dk
”Forum-området 1664 – 1993” Henning Jørgensen 1993