Forum Damgård i Bryndum sogn

Intro

Nr. Forumvej 16. Matr 6a Forum, Bryndum Sogn i Esbjerg Kommune. Denne gård udgjorde sammen med Forum Gammelgård og Ormsiggård en af Forums helgårde med 9 tdr 2 fdk hartkorn i 1664. 1688 vurderet til 12 tdr 7 skp 3 fdk 1 alb hartkorn.

Helgården blev i løbet af 1700 tallet delt i de tre fæstegårde; men 2 tdr 2 skp 2 fdk 13/16 alb hartkorn blev lagt over på Elkjær, for at Ølufgårds gårde i Forum skulle blive lige store store. Gårdene fik hver 3 tdr 4 skp 2 fdk 1/16 hartkorn. 1844 blev Damgård vurderet til 3 tdr. ¼ alb hartkorn. Før 1920 lå gården knap 450 m mod sydvest, lidt nordvest for hvor Forumvej 27 ligger. Gården lå lige overfor den gamle dam i Forum.

Helgården tilhørte Kronen og blev 1680 udlagt til ryttergods. Da Kronen frasolgte sit gods i Ribe amt 1719, blev helgården solgt til Ølufgård. Ved tvangsauktionen over Ølufgårds gods 1741, blev Damgård købt af magister Maturin Castensen, sognepræsten i Jerne Sogn. Efter hans død 1747 solgte arvingerne Damgård på en auktion i Varde 1748 til hospitalsforstander Hans Kragh, Ribe Hospital, som videresolgte til Jens Pedersen, Uglvig. Jens Pedersen solgte gården 1757 til Mads Pedersen, Hjerting, men beholdt 2 skp 2 fdk hartkorn til et bolsted (matr. 14). Mads Pedersen videresolgte Damgård, nu med 3 tdr 1 skp 3 fdk 2 1/16 hartkorn, vistnok til Niels Christensen Spangsberg, Søderriis, som døde 1783. Gården gik i arv til sønnen Christen Nielsen Spangsberg, Alslev, efter hvis død i 1794 gården tilfaldt sønnen Niels Christensen Spangsberg, Alslev. Han solgte gården til gårdfæsteren i 1808.

Gårdfæstere 1664 og 1681 på helgården (3 gårde) Peder Joensen, Hans Andersen Aastrup og Hans Nielsen. 1688 var gårdfæsterne Hans Andersen Aastrup, Hans Nielsens enke og Peder Pedersen. Peder Pedersen fæstede halvdelen af gården, de to andre den anden halvdel sammen.

Peder Pedersen må have fæstet nærværende gårdpart. Han var søn af den forrige fæster Peder Joensen på helgården. Peder Joensen stammede fra Bryndum og havde vel allerede overtaget fæstet 1637, da han blev gift med Peder Grumsens (rimeligvis den forrige fæster) enke Anne Lauridsdatter. Peder Joensen døde selv før 1681 og fæstet blev da overtaget af sønnen Peder Pedersen. I et syn over ryttergodset nævnes, at sidstnævntes fæstegård var i dårlig stand, og Peder Pedersen klarede sig ikke godt. Peder Pedersen døde ca. 1693. Fæstet af hans gård blev da delt mellem sønnen Joen Pedersen og enken, som blev gift med Niels Jensen. Joen Pedersens gård brændte 1695. Niels Jensen rømte gården ulovligt 1696. Det ser ud til, at Niels Jensens part herefter kortvarigt var overtaget af en Claus Olufsen, og at Joen Pedersen var død 1698. Fæstet blev ved den lejlighed overtaget af Niels Sørensen, som må have fæstet nærværende gårdpart og stadig var gårdfæster 1719.

På selve Damgård var gårdfæsteren fra omkring 1720 Niels Lauridsen, kaldet Niels Præst, som rimeligvis var gift med en datter af Niels Sørensen. Han havde i 1740erne en medgårdfæster ved navn Niels Jensen Damgård, som døde 1748. Niels Præst’ hustru døde 1725, hvorefter han samme år blev gift med Johanne Madsdatter fra Vognsbøl i Jerne Sogn.
I 1758 blev datteren Anne Nielsdatter gift med Hans Jensen, en søn af Jens Søndergård fra Brøndsagergård. Han overtog nok fæstet omkring samme tid. Anne Nielsdatter døde 1771, hvorefter Hans Jensen samme år blev gift med Maren Nielsdatter, en datter af Niels Nielsen i Gjesing. Han døde selv 1792, men enken beholdt fæstet.

Sønnen Jens Hansen overtog fæstet efter århundredskiftet og frikøbte gården 1808. Han blev 1811 gift med Kirsten Lauridsdatter, en datter af Lars Fuglbæk fra Fuglbæk. De drev gården til 1830 og flyttede da over i et nybygget aftægtshus på en aftægtslod (Nr. Forumvej 20); denne aftægtsejendom med 20 tdr. l. ager og 16 tdr. l. hede blev først udstykket fra Damgård i 1866.
Fra 1830 blev Damgård drevet (ikke købt) af Niels Gammelby Jensen fra Gjesing, der samme år blev gift med Ane Frandsdatter fra Guldager Mølle. De blev skilt omkring 1832, og Niels Gammelby Jensen flyttede derefter til Gammelby i Jerne Sogn.

Jens Hansen solgte gården i 1832 til Laust Hansen fra Bryndumdam, født i Gjesing. Han var gift med Karen Eskesdatter, der stammede fra Aal Sogn. De drev gården til 1861.
Deres søn Hans Lauridsen blev 1858 gift med Rose Marie Nielsen Ploug, der stammede fra Rødby – hun opholdt sig på det tidspunkt på Bryndum Præstegård. De overtog gården 1861. De frasolgte den tidligere aftægtsejendom, og i 1880’erne blev gårdens resterende 18 tdr. l. af den østre hede frasolgt til Forum Østergård. Familien flyttede fra sognet 1889.

I 1889 blev Damgård overtaget af Anders Christian Pedersen og hustru Marie Kirstine Petersen. A. C. Pedersen stammede fra Hvidbjerg Sogn ved Thisted og var kommet til området i 1886 som Bryndum Andelsmejeris næstførste mejeribestyrer; samme år var han blevet gift med sin hustru, som var fra Tinghøj, Varde Landsogn. A. C. Pedersen var mejeribestyrer til 1890 og var derefter fuldtidslandmand. Han mageskiftede en del af gårdens hede, således 39 tdr l af den vestre hede blev frasolgt til Ormsiggård; til gengæld fik han 12 tdr. l. fra Ormsiggård og 20 tdr. l. fra Elkjær.

Gården nedbrændte 1919, hvorefter Kirstine og A. C. Pedersen solgte ejendommen til Laust Hansen fra Ølufgård og flyttede til Forum Hovedvej 96. Laust Hansen lod de nye bygninger opføre på Damgårds hovedparcel omkring 1920 og udstykkede gårdens jord 1921 – 22: 17 tdr. l. blev frasolgt til Nørgård, og små bidder af gårdens jord blev solgt til 6 andre ejendomme.

Restejendommen med lidt over halvdelen af jorden tilbage blev 1922 solgt til Alvine og Peder Bennedsen Hedegaard (han stammede fra Sønderjylland). De flyttede til Forumvej 27 i 1927.

1927 Anne og Carl Christian Nielsen (han var fra Bryndumdam i Bryndum sogn).

1934 solgte sidstnævnte gården til Harry Bech Holtz fra Sønderjylland, der samme år blev gift med Marie Mortensen, en datter af smedemester Morten Mortensen fra Bryndum. Harry Holtz døde 1976, hvorefter enken i mange år boede alene, indtil hun ca. 1993 kom på plejehjem.

Gården ejes i dag af sønnen Leo Holtz, som overtog gården 1999.

2013 Yderligere oplysninger: Vester Nebel Sognearkiv www.vnsa.dk
”Forum-området 1664 – 1993” Henning Jørgensen 1993