Forlis, Vidar


Dampskibet VIDAR


Dampskibet VIDAR


Dampskibet VIDAR

Intro

Vidar forlist 31 januar 1940 kl. 19.50 i Nordsøen.

Link til:

Søulykker i Esbjerg-området
Esbjerg Byhistoriske Arkivs bearbejdming af oplysninger fra Dansk Søulykke-Statistik 1893-1990 med relation til Esbjerg-området.


Dansk Søulykke-Statistik
Digitalisering af Dansk Søulykke-Statistik 1893-1996. Register over forlis og andre ulykker til søs med oplysninger om hændelsesforløb, omkomne m.m.


Kl. 19:50, da V. under en SØ.-lig Storm sammen med S/S "Hroar" laa underdrejet med Stævnen mod SØ. paa ca. 58°40' N. Brd. 0°40' Lgd., indtraf en Eksplosion tilsyneladende lige foran Stævnen. Maskinen blev straks stoppet, og der blev morset til H., der befandt sig ca. ½ Sm. lidt agten for tværs om Bb., at V. var minesprængt. En Undersøgelse syntes imidlertid at vise, at Skibet var ubeskadiget. Ca. 10 Minutter senere indtraf en ny Eksplosion midtskibs, som bortrev alle Luger og Skærstokke fra Nr. 4 Luge og knuste Stb.s Side af Baaddækket samt Stb.s Redningsbaad. En Undersøgelse viste, at der var Vand i Nr. 4 Lastrum. Umiddelbart før den anden Eksplosion blev den agterste Baad om Bb. sat paa Vandet; men den blev knust mod Skibssiden. Den forreste Baad om Bb. blev nu sat paa Vandet, og alle ombordværende kom i Baaden, der imidlertid kæntrede ud for Nr. 4 Luge. Det lykkedes 15 af de 23 i Baaden værende Personer paany at komme om Bord i V. Da en Undersøgelse viste, at der kun var mindre Lækager i Maskinrummet, blev der pumpet fra Maskinlasten og Nr. 4 Lastrum. Radiostationen var ude af Funktion. Skibet havde faaet stærk Bb.s Slagside; men efter at Nr. 2 og 3 Tanke om Bb. var lænset, rettede V. sig noget. Trods stadig Pumpning steg Vandet i Skibet, og d. 1/2 Kl. 3 var Nr. 4 Lastrum næsten fuld af Vand, samtidig med at Vandet løb langs Hoveddækket og fyldte Kulkasserne, saaledes at der stod 1/2 m Vand paa Fyrpladsen. Da det kunde ses, at Skibet ikke kunde holdes flydende, opfordrede 2. Styrmand, der var den eneste overlevende af Skibets Officerer, den tilbageblevne Del af Besætningen til at anbringe sig paa Flaaden paa Agterdækket, hvilket de fleste efterkom. Samtidig blev der morset til H., at V. var ved at synke, samt at de overlevende gik om Bord i Flaaden. Kl. ca. 3:30 skyllede en svær Sø Flaaden med 8 Mand over Bord. Der blev ved Hjælp af en Haandlampe opretholdt Forbindelse med H., og Kl. 6:30 lykkedes det dette Skib at bjærge de paa Flaaden værende 7 Mand. Kl. 7 sank V.

Den nøjagtige position ligger uden for søkortet og er derfor ikke nøjagtig indtegnet.

Kilde: Dansk Søulykkestatistik, 1940


Vidar var en dansk damper med hjemsted i Esbjerg. Skibets fører var Hans Nielsen Fischer. Skibet havde 22 besætningsmedlemmer. Skibet var ladet med stykgods. Det var undervejs fra Grimsby i England til Esbjerg. Forliset antages at have krigsårsager.

Kilde: Dansk Søulykkestatistik, 1940


Skibet havde 22 besætningsmedlemmer, hvoraf 7 blev reddet. Navnene på de omkomne er: Skibsfører Hans Nielsen Fischer (Esbjerg), 1. Styrmand Morten Nilsen (Esbjerg), 1. Maskinmester Herman Gustav Pallesen (København), 2. Maskinmester Willy Henry Christian Kyllesbeck (København), 3. Maskinmester Ejler Pedersen, Hovmester Carl Jan Mathias Larsen (Esbjerg), Telegrafist Charles Petersen Baad (Esbjerg), Matros Henry Leonhardt Boel (Esbjerg), Matros Johannes Christensen Trab (Esbjerg), Letmatros Hans Jønsson (Esbjerg), Ungmand Anders Johannes Buchter Jensen (Esbjerg), Donkeymand Niels Hugo Andersen (Esbjerg), Fyrbøder Carl Wilhelm Kirketerp Madsen (Esbjerg), Fyrbøder Rudolf Christian Meinertz (Esbjerg), Hovmestermath John Aalkjær (Aalborg).

Kilde: Dansk Søulykkestatistik, 1940