Forlis, Remus


Fyrskib VYL

Intro

Remus grundstødt og forlist 25. januar 1900 på Horns Rev 6 km fra fyrskib.

D. 25/1 Kl. 3½ FM. grundstødte R. 1ste Styrmand, Baadsraanden og 3 Matroser forsøgte i en af Skibets Baade at naa Land, men maa være omkomne, da der senere Intet er hørt fra dem. Kort efter brækkede R. over, og Besætningen maate tage sin Tilflugt til Rigningen. D. 26/1 FM. Sattes en anden Baad i Vandet og 10 Md. gik i den, men den kæntrede strax og søndersloges, hvorved 5 Md. druknede. 2 Md., som forsøgte at bjærge sig paa en Flaade, druknede ligeledes. Om Natten til den 27/1 faldt 1 Md. over Boord af Udmattelse og druknede, medens Kapt. W., der flere Gange var falden over Bord, men atter bjærget, og havde udstaaet storer Lidelser, i Videlse skød sig med en Revolver. Om Morgenen s. D. klarede Vejret, og R. observeredes fra "Vyl"-Fyrskib; men da dette var uden Forbindelse med Land, kunde det ingen Hjælp yde. Først d. 29/1, da S. S. "Nora" af Esbjerg passerede "Vyl"-Fyrskib, kunde Ulykken rapporteres. N. indkom til Esbjerg Kl. 1 EM., og Kl. 4 EM. naaede Fyrtransportdamperen "Nordsøen", Pr.-Lieut. CoId[sic!], ud til R. Ved stor Konduite fra hans og Styrmd. Rosenkildes Side lykkedes det at bjærge de tilbageværende 14 Md. af Besætningen, som vare i en meget forkommen Tilstand efter i 4 Døgn at have opholdt sig i Rigningen uden anden Føde en den i Vandet flydenede Majs fra Ladningen. 14 Md. vare omkomne. Skibet, der var assureret for 231.400 Kr., blev Vrag. Anm 1. Se under Aarsag. Anm 2. i Anerkendelse af den af Føreren og Mandskabet paa Fyrtransportskibet "Nordsøen" udøvede opoffrende og dygtige Hjælp har den tyske Kejser tildelt Pr. Lieutnant Gold den røde Ørns Orden af 4. Klasse, Styrmand Rosenkilde den preussiske Kron-Orden af 4. Klasse, medens hver Mand af Besætningen blev tildelt en Belønning paa 50 Kroner.

S. Manøe Hansen: Strandinger og redningsaktioner fra Skallingen til Nymindegab 1852-1975, Esbjerg 1977, skriver: "Redningsstationen (Blåvand) var ikke i aktion, da strandingen ikke blev observeret herfra. Af besætningen reddedes 14 mand af fyrtransportskibet "Nordsøen", medens 12 mand omkom under forsøg på selv at lande, og 2 mand omkom under strandingen."

Vejr: Stille, diset, tæt støvregn

Markeringen på kortet er ikke den præcise angivelse af stedet for forliset/ulykken – den nøjagtige position kendes ikke.

Kilde: Dansk Søulykkestatistik, 1900


Remus var en tysk skruedamper med hjemsted i Hamburg i Tyskland. Skibets fører var C. H. Willeins. Skibets havde 28 besætningsmedlemmer. Skibet var ladet med majs. Det var undervejs fra Filadelfia i USA til Århus.

Om årsagen til forliset oplyses det: At Strandingen er hidført ved, at Skibet under haardt, usigtbart Vejr var bleven sat omtr. 60 Sømil ud af sin Kurs i Ø. 3/4 N. Retning, i Løbet af 32 Timer. Da en saa stærk Afdrift ikke kan forklares fremkaldt alene ved Strøm og Vind, maa det antages, at Kompasset har haft en stærkere østligere Deviation end opgivet af 2den Styrmand. Ulykken vilde sandsynligvis kunne have være undgaaet, hvis Kaptajnen ikke fejlagtig havde antaget Lyden af Sirenerne paa "Vyl"- Fyrskib for Signal fra en Damper. Det vilde derfor være ønskeligt, om der overhovedet ikke af Dampere blev anvendt Sirener som Taagesignal. Fyrtransportskibet "Nordsøen"'s Redning af Resten af Besætningen fortjener den største Anerkendelse. En hurtigere og og virksommere Hjælp havde dog være mulig, saafremt "Vyl"-Fyrskib havde haft Forbindelse med Land. Det maa derfor anses for særdeles ønskværdigt, at en telegrafisk Forbindelse mellem Fyrskibe og den nærmeste Rednings-Station maatte blive oprettet Indb. fra Fyrdirektøren dat. d. 30/1 1900.

Kilde: Dansk Søulykkestatistik, 1900


Af de 28 besætningemedlemmer omkom de 14.

Kilde: Dansk Søulykkestatistik, 1900


Link til:


Søulykker i Esbjerg-området
Esbjerg Byhistoriske Arkivs bearbejdming af oplysninger fra Dansk Søulykke-Statistik 1893-1990 med relation til Esbjerg-området.


Dansk Søulykke-Statistik
Digitalisering af Dansk Søulykke-Statistik 1893-1996. Register over forlis og andre ulykker til søs med oplysninger om hændelsesforløb, omkomne m.m.