Forlis, Ejnar


Kuttere udgår fra Esbjerg ca. 1930-1940

Intro

Ejnar forlist 30 april 1934 kl. 15.30 i Nordsøen efter en eksplosion om bord på skibet.

Kl. ca. 15:30, da E. befandt sig paa en Fiskeplads ca. 110 Sm. V.t.N.½N. af Vyl F.S., gik Motoren i Staa, idet Brændselstanken var tom. Føreren og Bedstemanden gik ned i Motorrummet for at skifte over til en anden Tank. Da dette var gjort vilde Motoren ikke starte, og da man antog, at der var Luft i Til-førselsrøret, blev der ved Haandkraft pumpet et Par Slag med Petroleumspumpen. Umiddelbart efter skete en Eksplosion. Det lykkedes Føreren, der havde brækket det ene Ben, og Bedstemanden at komme op af Motorrummet; og da E. straks begyndte at synke, blev Pikfaldet til Storsejlet kappet. I Løbet af et Par Minutter var Agterenden under Vand, og Besætningen - 4 mand - faldt eller sprang i Vandet. I Løbet af et Par Minutter var Bedstemanden - Fisker Viggo Thorvald Jensen af Esbjerg - der havde holdt sig oppe ved en Jernbøje, forsvundet. 5 Minutter senere kom en Fiskekutter, der opholdt sig i Nærheden, til Stede, og de øvrige 3 Mand af Besætningen blev bjærget om Bord i denne, medens al Eftersøgning efter Bedstemanden var forgæves.

Årsag: Søretten har intet udtalt om Aarsagen til Eksplosionen. Ministeriet maa efter det i Sagen oplyste antage, at Startebeholderen er sprængt som Følge af, at der ved gentagne mislykkede Startforsøg gennem Ventilen til Overførsel af Trykrøgluft, hvilken Ventil ikke har været tæt, er strømmet en betydelig Mængde uforbrændte Gasarter over i Startebeholderen, hvorefter en Tænding i Motoren gennem den utætte Ventil har antændt den eksplosive Blanding.

Markeringen på kortet er ikke den præcise angivelse af stedet for forliset/ulykken – den nøjagtige position kendes ikke.

Kilde: Dansk Søulykkestatistik, 1934


Ejnar var et dansk fiskerfartøj med hjemsted i Esbjerg. Skibet havde 4 besætningsmedlemmer. Skibet var undervejs til fiskepladser i Nordsøen.

Kilde: Dansk Søulykkestatistik, 1934


Af skibets 4 besætningsmedlemmer omkom en. Hans navn er: Fisker Viggo Thorvald Jensen (Esbjerg).

Kilde: Dansk Søulykkestatistik, 1934


Link til:

Søulykker i Esbjerg-området
Esbjerg Byhistoriske Arkivs bearbejdming af oplysninger fra Dansk Søulykke-Statistik 1893-1990 med relation til Esbjerg-området.


Sydvestjyske Fiskerkuttere
Esbjerg Byhistoriske Arkivs database med oplysninger om fiskekuttere registreret i Esbjerg, Fanø, Varde og Ribe siden 1894. Oplysningerne er hentet fra Fiskeriårbøgerne. Der er foreløbig indtastet oplysninger fra årbøgerne i perioden 1894-1952. De øvrige vil løbende blive tilføjet databasen.


Dansk Søulykke-Statistik
Digitalisering af Dansk Søulykke-Statistik 1893-1996. Register over forlis og andre ulykker til søs med oplysninger om hændelsesforløb, omkomne m.m.