Forlis, Claus


Briggen CLAUS strandet ved Fanø den 1. december 1897.


Briggen CLAUS strandet ved Fanø den 1. december 1897.


Briggen CLAUS strandet ved Fanø den 1. december 1897.

Intro

Den 1. december 1897 vågnede beboerne på Fanø op til et skrækkeligt syn. Et af øens stolte sejlskibe, briggen "Claus", var under en storm i nattens løb forlist og strandet på øens vestside, og alle otte besætningsmedlemmer druknet i forsøget på at redde sig i land.

D. 1. December Kl. 7½ FM. Opdagede en tilfældig paa Fanø Vest-Strand ankommen Mand, at en Brig - der viste sig at være C. - var grundstødt paa yderste Revle ca. 500 Fod fra Land. Meden- Ligene fandtes liggende spredte i Havstokken tilligemed en beskadiget Skibsjolle og en kæntret Pram. Af Udtalelser afgivne af nogle af de afhørte, søkyndige Vidner samt efter enkelte Opteinelser i en inddreven, af Søvand næsten ulæsliggjort Skibsdagbog, synes det nogenlunde godtgjordt, at de nærmere Omstændigheder ved C.'s Forlis have været følgende: Efter at C., formentlig paa Højden af Ringkjøbing, d. 29/11 Kl. 6 FM. under en SØ. Storm med orkanagtige Byger var blevet kastet saa meget paa Siden, at Vandet naaede op til midtskibs, var det blevet besluttet at kappe Rigningen til Stormasten, som derved er gaaet over Bord. Skibet har dog først 4 Timer senere rejst sig igen, hvorefter det lykkedes at faa Rigningen klaret fra Skibet. Kl. 12 MD. ses Pladsen at være angivet til 56° 50' N. Br. og 5° 35' Ø. Lg. Senere findes intet tilførst Skibsdagbogen, men d. 30 omtr. Kl. 12 MD. er dog fra "Vyl" Fyrskib iagttaget en Brig, som utvivlsomt har været C., passere for Indgaaende til Esbjerg. Ifølge Iagttagelser fra Land har der til Søs d.30. fra kK. 4 og i alt Fald til Kl. 8 EM. hersket et heftigt Bygevejr med Regn og Storm mellem SV og V Det maa herefter antages at C., der paa Grund af Tabet af sin Storrigning, har været mindre manøvredygtig, ved Strøm og Sø er drevet af mod Syd og sandsynligvis er grundstødt ved Højvande samme Dags Nat i Tiden mellem Kl. 11 og 2. Af inddrevne Rester af Hylstre til Raketter og Blaalys, hvormed C. vides at have været forsynet, maa det antages, at der fra C. er afgivet forskellige Lys-Nødsignaler, hvilke imidlertid ere forblevne ubemærkede, da ingen effektiv Nat-Strandvagt paa den Tid fandtes langs Fanø Vest-Strand. Det lader sig formod at Besætningen har anset en Landgang med Egen Baad for ufarlig, maaske fordi Brændingen paa Revlerne ikke fra Søsiden ser saa betydelig ud som fra Kysten, og at den derfor har forsøgt Landgang med Skibsjollen. Da nemlig Redningsbaaden fra Nordby næste FM. uden Vanskelighed bordede Skibet, hvor Storbaaden fandtes i uskadt Stand paa Dækket og fastsorret paa sædvanlig Maade, tør formentlig heraf sluttes, at hvis Besætningen var forblevet om Bord, vilde den være blevet reddet. Næsten hele Trælast-Ladningen bjærgedes; medens Vraget blev solgt ved offentlig Auktion for 1000 Kr. Rigning, Inventar samt Proviant for 3000 Kr.

Vejr: S SV, storm og regn.

Markeringen på kortet er ikke den præcise angivelse af stedet for forliset/ulykken – den nøjagtige position kendes ikke.

Kilde: Dansk Søulykkestatistik, 1897


Claus var en dansk brig med hjemsted i Nordby på Fanø. Skibets fører var H. L. Hansen. Der var otte besætningsmedlemmer om bord. Skibets ladning var mine-tømmer. Skibets var undervejs fra Kragerö i Norge til Port Talbot i Wales i England.


Alle otte besætningsmedlemmer omkom deres navne er: Fører H.L. Hansen (Nordby), Styrmand N.P. Madsen (Nordby), Baadsmand V. Majbohm (Tandrup), Kok O.V. Nielsen (Rønne), Matros J.V. Larsen (Brenderup), Letmatros K.V. Hinding (Nykjøbing paa Mors), Ungmand C.S. Sechultz (Nørre Sundby) og Lærling F.J. Rasmussen (Thirstrup)

Mindesmærke over de omkomne er rejst på Nordby Kirkegård. Se beskrivelse af denne ved at gå til Nordby Kirke eller ved at søge på "Mindesmærke for briggen "Claus"".


Link til:

Søulykker i Esbjerg-området
Esbjerg Byhistoriske Arkivs bearbejdming af oplysninger fra Dansk Søulykke-Statistik 1893-1990 med relation til Esbjerg-området.


Dansk Søulykke-Statistik
Digitalisering af Dansk Søulykke-Statistik 1893-1996. Register over forlis og andre ulykker til søs med oplysninger om hændelsesforløb, omkomne m.m.