Forlis, Ane


Evert losser hø ved Fanø. Niels M. Gerald 1901


Færgedamperen ESBJERG ca. 1910

Intro

Ane sprunget læk og forlist 9. maj 1898 kl. 19.00 ud for Esbjerg

D. 9/5 98 Kl. 7 EM., da A. - fra Rørkjær (S. for Esbjerg) til Nordby med Mursten - var ud for Esbjerg, sprang Skibet læk. Føreren, der var alene om Bord, hejste derfor Nødflag, hvorpaa Skibsfører J. Hansen med Søn Mathias Hansen af Nordby kom til Hjælp med en Sejlbaad; medens Sønnen gik om Bord for at hjælpe med Pumpning, sejlede Faderen ned til den forbipasserende Færgedamper "Esbjerg" for at anmode denne om at tage A. paa Slæb. Dette skete; men da det fra Damperen saas, at A. var i Færd med at synke, tilraabtes Besætningen om at søge Redning i A,'s Jolle, hvilket den ogsaa gjorde; men da Fangelinen af Mangel paa Kniv ike kunde kappes, trak Everten Jollen ned med sig, hvorved Føreren og M. Hansen druknede. Senere blev saavel Skib som Ladning optagne ved Hjælp af Dykker.

Markeringen på kortet er ikke den præcise angivelse af stedet for forliset/ulykken – den nøjagtige position kendes ikke.

Årsag til ulykken: Skibet sprang læk.

Kilde: Dansk Søulykkestatistik, 1898


Ane var en dansk evert med hjemsted i Nordby på Fanø. Skibets fører var A.F. Philipsen, der var alene på skibet. Skibet var ladet med mursten. Det var undervejs fra Rørkjær til Nordby på Fanø.

Kilde: Dansk Søulykkestatistik, 1898


Skibets fører, A.F. Philipsen, og en tililende, Mathias Hansen, omkom.

Kilde: Dansk Søulykkestatistik, 1898


Link til:

Søulykker i Esbjerg-området
Esbjerg Byhistoriske Arkivs bearbejdming af oplysninger fra Dansk Søulykke-Statistik 1893-1990 med relation til Esbjerg-området.


Dansk Søulykke-Statistik
Digitalisering af Dansk Søulykke-Statistik 1893-1996. Register over forlis og andre ulykker til søs med oplysninger om hændelsesforløb, omkomne m.m.