Fodbygaard

Intro

Fodbygaard var oprindelig et middelalderligt herresæde og havde forskellige ejere. Efter flere brande blev bygningerne genopført og moderniseret.

Fodbygaard var et typisk middelalderligt herresæde og i Roskilde bispestols besiddelse.

Det biskoppelige Fodby len var et meget stort gods. Under det og hovedgården Fodby hørte
hele Fodby by med dens 20 gårde og 3 gårdsæder, samtlige gårde i Bidstrup og Skraverup byer, og
2 gårde i Ydernæs, altså næsten det hele Fodby sogn. Dertil kom også 3 gårde og møllen i Holløse, Gunderslev sogn, samt Guderup by med dens 3 gårde, og Ebbe mølle med Ebbegaard.

I 1272 var Oluf Lunge var bispens foged, men ved dog ikke om han har ejet nogen herregård.
Ved udgravninger har man fundet spor af lettere bygningsværker helt tilbage til 1100-tallet.
Desuden også et senere gotisk stenhus.

Ved reformationen blev den gejstlige ejendom konfiskeret og lagt under kronen. Bønderne i Fodby, Bidstrup og Skraveryp blev lagt under Saltø len, og Fodbygaard blev bortforlenet særskilt.

I 1546 fik kongens ridebud Laurens van der Mølle og hans kone Fodbygaard.

I 1669 blev generalkrigskommissær Otto Pogwisch ved et mageskifte med kronen herre til Fodbygaard. Efter hans død havde Fodbygaard forskellige ejere.


I 1723 ejede Carl Adolf von Plessen gården. Han oprettede 16 almueskoler rundt om på sine godser. En af dem ligger stadig i Fodby. De Plessenske skoler havde skråtag og var forsynet med den sædvanlige bogbestand, en bibel, ny-testamenter med vedføjet salmebog, katekismer og ABCD’er.

I 1803 solgte Carl Adolf von Plessen gården. Efter salg havde Fodbygaard forskellige ejere. Fodbygaards bygninger er nu af nyere oprindelse på grund af forskellige ildebrande i
1906, 1941 og 1960.

I 1963 blev hovedbygningen moderniseret.

I dag er Fodbygaard gods ejet af Klaus Birger Liljegren Jönsson / Lone Annette Jönsson.