Flyvermindesmærket ved Nysted havn


Flyvermindesmærket ved Nysted havn.


Navnene på de 10 flyvere, som mistede livet ved Nysted 1944.

Intro

I den nordige ende af Havnen i Nysted er i 1946 opstillet et mindesmærke for de 10 nedskudte amerikanske flyvere, hvis maskine 1. påskedag 1944 under en luftkamp blev skudt ned i farvandet uden for Nysted.

15. september 1946 afsløredes i anlægget ved Nysted Havn et mindesmærke for de 10 nedskudte amerikanske flyvere, hvis maskine 1. påskedag 1944 under en luftkamp blev skudt ned i farvandet uden for Nysted.

Mindesmærket består af en propel fra det nedskudte fly. På stenen, der bærer propellen, er anbragt en mindetavle for de 10 i flyet. Det ualmindelige smukke monument er anbragt på et meget naturskønt sted. Det er tegnet af kommunens kæmner Rude Pantmann. Driftsbestyrer Christiansen, De kommunale Værker, har renset og forestået opsætningen af propellen, medens murermester H. Jochumsen har opført sokkelen.

Flyvermonumentet var tidligere omgivet af en kraftig bevoksning, men i 2004 fik det sin nuværende tilpasning i form af kantsten og en lille trappe med brosten foran monumentet. Også til siderne er der lagt brosten.

I 2006 blev flyvermonumentet besøgt af Alan C. Massey, Atlanta, USA, hvis farbror andenløjtnant J. Y. Massey var blandt de 10 flyvere, der omkom. Han medbragte en plakette med billeder og navne på de besætningsmedlemmer, der var på flyet. Forefindes i dag på Lokalhistorisk Arkiv i Nysted.
Hvert år – 15. juni - fejres Valdemarsdagen ved en højtidelighed ved stenen. Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Lokalhistorisk Arkiv i Nysted – se www.nysted-lokalhistorie.dk


On 15 September 1946 a memorial to the 10 American airmen, whose bomber on Easter Sunday 1944, during an air battle, was shot down in the waters outside of Nysted, was unveiled on the grounds at the harbour of Nysted.
The memorial consists of a propeller from the shot down aircraft. On the stone, that holds the propeller, is placed a memorial tablet to the 10 crew members in the plane. The extremely beautiful monument is located in a very scenic place. It was designed by the city treasurer of the municipality, Mr Rude Pantmann. The manager of The Municipal Works, Mr Christiansen, has cleaned and mounted the propeller, while master builder H. Jochumsen has constructed the platform.
Previously, The Aviator Monument was surrounded by a strong stand, but in 2004 it had its current adjustment with kerbstones and small steps with paving stones in front of the monument - the sides are also paved.
In 2006, the monument was visited by Mr Alan C. Massey, Atlanta, USA, whose uncle, Second Lieutenant J. Y. Massey, was among the 10 airmen who died. He brought a plaque with pictures and names of the crew members, who were on board the plane. Today, this can be found at the Local History Archives in Nysted. Every year - 15 June - Valdemar’s Day is celebrated with a ceremony at the monument. You can get further information at the Local History Archives in Nysted – see www.nysted-lokalhistoprie.dk


Am 15. September 1946 wurde in der Anlage bei Nysted Hafen ein Denkmal für die 10 amerikanischen Flieger, deren Bomber am Ostersonntag 1944 bei einem Luftkampf in den Gewässern außerhalb von Nysted abgeschossen wurde, enthüllt. Das Denkmal besteht aus einem Propeller aus dem abgeschossenen Flugzeug.
Auf dem Stein, der den Propeller trägt, gibt es eine Gedenktafel für die 10 Besatzungsmitglieder des Flugzeuges. Das ungewöhnlich schöne Denkmal ist in einem sehr naturschönen Ort aufgestellt worden. Es wurde von dem Stadtkämmerer der Gemeinde, Herrn Rude Pantmann, entworfen. Betriebsvorsteher Christiansen aus den Stadtwerken hat den Propeller gereinigt und angebracht, während Baumeister H. Jochumsen den Sockel aufgebaut hat.
Das Fliegerdenkmal war früher von einer kräftigen Bewachsung umgeben, aber im Jahre 2004 kriegte es seine heutige Ausrichtung mit Randsteinen und eine kleine Treppe mit Pflastersteinen vor dem Denkmal - auch die Seiten sind mit Pflastersteinen belegt.
Im Jahre 2006 besuchte Alan C. Massey, Atlanta, USA, dessen Onkel Leutnant J.Y. Massey unter den 10 Fliegern war, das Denkmal. Er brachte eine Gedenktafel mit Bildern und Namen der Besatzung, die im Flugzeug war. Die Tafel befindet sich heute in dem Lokalhistorischen Archiv in Nysted. Jedes Jahr - am 15. Juni - wird Valdemars Tag bei einer Feierlichkeit an dem Denkmal gefeiert. Sie können weitere Informationen bei dem Lokalhistorischen Archiv in Nysted erhalten - siehe www.nysted-lokalhistorie.dk


Nysted Bevaringsforening [http://www.nysted-bevaringsforening.dk/Monumenter.htm http://www.nysted-bevaringsforening.dk/Monumenter.htm]