Fiskbæk Brunkuls
IntroAlle de store Brunkulslejer findes i Egnen Vest, Syd og Sydøst for Herning. Længst mod Nordvest ligger et lille Leje, Spaabæk, ved Ørnhøj Station. I Tiphede ligger flere Forekomster, hvoraf nogle ikke udnyttes, fordi de ligger for dybt. Ved Fiskbæk Syd for Videbæk ligger det store Leje paa knap 1 Million tons, som hovedsagelig udnyttes af Fiskbæk Briketfabrik. Øst for dette ligger det næsten ligesaa store Nr. Vium Leje, som delvis drives af Staten; her ligger gennemsnitlig 9 m Overjord over 1,5 m Brunkul, og dette store Leje er derfor vanskeligt at udnytte. Videre mod Syd træffes Statens gamle Leje i Troldhede, og derefter følger SV for Troldhede Aler som udnyttes dels af Staten og dels af private. Ronum—Gejlbjærge Brunkulsbriketter.Brunkulslejet ved Fiskebæk Briketfabrik er et helt Kapitel for sig. Her fortsatte man Gravningen efter sidste Krig og oprettede i 1935 Briketfabrikken, som presser Smuldet til Briketter, mens de harpede Brunkul sælges direkte. Lejet rummede oprindelig 1 Million tons, af hvilke der nu er gravet 170.000 tons bort. Heraf er 79.000 tons solgt som harpede Brunkul, mens Resten er blevet til 80.000 tons Briketter. Der er fra Side 1075 til 16 m Overjord, som skal fjernes, og derunder ligger fra 4 til 8 m Brunkul. Brændværdien af Brunkullene ligger mellem 2500 og 2600 V. E. i naturlig Tilstand, men sættes ved Briketteringen op til 4900 V. E. Brunkullene maa nødvendigvis graves med Haandkraft, for at man kan sikre sig mod, at der kommer Sand imellem. Blot den mindste Smule Sand i Briketpressen slider saa voldsomt paa den Form, som Briketterne presses igennem, at den er ødelagt paa faa Timer. Overjorden fjernes med Gravemaskine og føres af en 50 m lang Transportør tilbage i Graven henover Hovedet paa Arbejderne. Transportøren er den største, som er bygget her i Landet. lait er der i Fiskbæk flyttet V2V2 Million m3m3 Overjord. Grundvandet maa ogsaa her stadig pumpes bort, og ialt har Pumperne siden Fabrikens Start fjernet 8^ Millioner m3m3 Vand. Der graves normalt 400 tons Brunkul om Dagen, og heraf fremstilles ca. 100 tons harpede Brunkul og 100 tons Briketter. Vandindholdet er i de raa Brunkul ca. 50 %, men bringes i en Tørreovn ned til 15 %.