Førslev Kirke


Førslev Kirke, set fra syd


Stolegavl med Beck og Grubbe våben


Gravsten for Anders Stephansen og Dorothea Svenningsen


Førslev kirke Kalkmalerier i korhvælv mod øst

Intro

Førslev kirkes ældste dele er opført i 1100-tallet, med en korforlængelse fra slutningen af middelalderen og tårn og sideskib fra 1500-tallet.

Kirkens ældste dele er opført i kampesten og tilbygningerne i teglsten. Ved en restaurering i 1892 blev kirkens ydre renset for puds og kalk. Det er derfor tydeligt at se tilbygninger, tidligere døre mv. - bygningens historie kan aflæses i murværket. Under kortilbygningen er i begyndelsen af 1500-tallet indrettet et gravkapel for Beck-slægten fra Førslevgård.


I koret findes kalkmalerier fra to perioder. Fra 1200-tallet er i korbuen et Kristus-billede, der peger på stif-terbilleder, og på korets nordvæg er fremstillinger af bebudelsen, Maria og Elisabeth og Jesu fødsel, delvis dækket af den senere indmurede hvælving. I korhvælvingen kalkmalerier fra slutningen af 1380’ernemed motiverne: Kristus som urtegårdsmand, Kristus og den vantro Thomas, Himmelfarten og Kristi hudflettelse, tillige med tre våbenskjolde for adelsslægterne Finkenow, Moltke og Markmand.


Altertavle, prædikestol og stolegavle er i bruskbarok fra omkring 1650. Altertavlen er flot udskåret og har tre billeder over hinanden. Øverst gravlæggelsen, nederst nadveren. Disse billeder er oprindelige. Midterbilledet er af nyere dato og forstiller Kristus hos Martha og Marie. Det er fra 1700-tallet og udført af en italiensk mester, Tommasso Rossi. Det oprindelige midterbillede, der ikke findes mere, skal angivelig have forestillet en korsfæstelsesscene. Stolestaderne har oprindelig været forsynet med låger, hvoraf enkelte er bevaret som paneler i herskabsstolen. Barokinventaret er bekostet af Førslevgårds ejere Lave Beck og Margrethe Grubbe, som døde henholdsvis 1656 og 1696. Slægten Beck har sat sit anegalleri på stolegavlene øverst i kirken – her kan ses våbener for adelsslægterne Beck, Grubbe, Lindenow, Rud og Lykke. Døbefonden fra 1300-tallet er af gotlandsk sandsten.


I våbenhuset står 2 meget store gravsten for Joakim Beck, død 1572, og hans hustru Anna Ravensberg, død 1573, samt Lave Beck (den ældre), død 1607, og hans hustru Ageta Grubbe, død ?. Gravstenene har oprindelig ligget foran alteret, hvilket kunne tyde på, at det er disse fire personer, der er begravet i krypten under alteret. Det nuværende sideskib har tidligere fungeret som gravkapel i 2 etager, også for slægten Beck. Kisterne fra dette kapel blev i 1892 begravet på kirkegården.


På kirkegården findes familiegravsted for slægtens Neergaard, der har ejer Førslevgård siden 1803. Endvidere er begravet på kirkegården stifteren af børnehjemmet Holsteinsminde Anders Stephansen og hustru Dorthea Svenningsen samt den senere forstander Christian Nielsen og hustru Laura Stahlknecht. På assistenskirkegården er begravet Helene Askov, forstanderinde på børnehjemmet Skovgården, samt Jens Corneliussen og hustru Johanne Ottesdatter. Jens Corneliussen ledede landbruget på Holsteinsminde og var samtidig en central person i den kirkelige vækkelse i midten af 1800-tallet.