Fævejle


De spidse og skarpe gavlkviste med tilhørende træværk er med til at give hovedbygningen på Fævejle et særegent og tysk udtryk.

Intro

Fævejles røde hovedbygning blev opført i 1875, men stedets historie kan spores helt tilbage til 1400-tallet. I 1681 oprettede Iver Juul Høg baroniet Høgholm, hvori Fævejle kom til at indgå. Fævejles historie var derefter tæt forbundet med de andre herregårde, der indgik i baroniet.

''Historien om Fævejle'' Fævejle kan føre sin historie tilbage til middelalderen, men kilderne er få og spredte. Otte Nielsen Rosenkrantz modtog i 1429 skøde på en byggegrund i Fævejle. Senere kom gården til Aarhus domkapitel, som i 1580 afhændede Fævejle til kronen, der allerede året efter mageskiftede herregården med Iver Juel. Gennem 1600-tallet havde Fævejle en række skiftende ejere, indtil Iver Juul Høg i 1681 overtog herregården og oprettede baroniet Høgholm, som indbefattede herregårdene Høgholm, Lykkesholm og Fævejle. Baroniet tilfaldt senere grev Christian Danneskiold-Samsøe, hvis søn efterfølgende opløste baroniet i 1748. I 1753 blev Fævejle sammen med Høgholm og Lykkesholm solgt til overhofmarskal grev Adam Gottlob Moltke. De tre herregårde fulgtes ad indtil begyndelsen af 1800-tallet, hvor fæstegårdene blev bortsolgt og Fævejles hovedparcel blev købt af forpagteren Knud Høyer. I 1833 erhvervede Peter Mørk Mønsted Fævejle, og herregården har været i denne families eje siden da. ''Markante ejere'' 1429: Otte Nielsen Rosenkrantz 1681-1683: Iver Juul Høg 1728-1753: Frederik Christian Danneskiold-Samsøe 1753-1754: Adam Gottlob Moltke 1833-1864: Peter Mørk Mønsted Læs mere om Fævejle på [http://danskeherregaarde.dk/nutid/faevejle danskeherregaarde.dk]

''Hovedbygning'' Fævejles enkeltfløjede hovedbygning er opført af N.J.A. Mønsted i 1875. Den røde murstensbygning er opført i én etage over en høj kampestenskælder og taget er tækket med mørke skifferplader. Bygningen er konstrueret med gennemgående gavlkviste i hver ende af bygningen, samt midterkvist på hver side af facaden. Byggestilen er historicistisk og arkitekturen bærer et vist tysk præg. ''Omgivelser'' Når man kører mellem Kolind og Grenå kan det være svært at forestille sig, at der før i tiden snoede sig et sund på denne strækning gennem det halve Djursland. Kolindsund, som det hed, havde munding ved Grenå, men denne sandede til i løbet af middelalderen, hvorefter Kolindsund i princippet var en lang sø. Herregården Fævejle lå ved bredden af Kolindsund med udsigt over vandet. I perioden 1872-1880 blev Kolindsund imidlertid drænet, hvorved ny landbrugsjord blev indvundet. ''Bygninger og gods'' 1681: Baroniet Høgholm oprettet ved samling af Bjørnholm, Lykkesholm og Fævejle 1748: Baroniet Høgholm ophævet Begyndelsen af 1800-tallet: Godset udstykket 1872-1880: Kolindsund tørlagt 1875: Hovedbygningen opført

''Fakta'' Adresse: Lyngbyvej 113, 8570 Trustrup Kommune: Norddjurs Tidligere: Randers Amt, Djurs Sønder Herred, Lyngby Sogn Ejer i 2017: Jens Hjort Jensen og Karen Mønsted Jensen Funktion 2017: Agerbrug, animalsk produktion og skovdrift Størrelse 2017: Ager 260 ha, skov 25 ha, andet 22 ha Offentlig adgang: Ingen oplysninger Fredning: Fredet med høj bevaringsværdi

''English'' Fævejles red main building was built in 1875, but the history of the manor can be traced back to the 15th century. In 1681 the nobleman Iver Juul Høg created the barony Høgholm in which Fævejle was incorporated. From then on, the manor Fævejles was closely linked to the other manors of the barony. Although the barony was abolished in 1748, the manors continued to be unified under the same owners until the beginning of the 19th century.

''Sendt til publicering'' undefined

''Publiceret''