Færgegården/posthus


Det gamle Hotel ”Færgegården” nedbrændte til grunden i 1896 – kun de nøgne mure stod tilbage.


Det nye Hotel "Færgegården"

Intro

Færgegården og bevilling til færgedrift gik hånd i hånd i mange år. Hans Jessen havde i 1806 bygget en ejendom for 1500 Rdl. Den nedbrændte i 1896, og et nyt Hotel Færgegaarden blev opført. Bygningen blev i 1918 overtaget af Post og Telegrafvæsenet

Bygningen er grundmuret i to etager. Det helvalmede tag er dækket med vingetegl, og har i den vestlige tagflade syv jernvinduer og i den østlige tre samt et ovenlys. I rygningen er der en skorstenspibe. Bygningens symmetriske opbygning er i østsiden fremhævet ved det let fremspringende midterparti, der øverst afsluttes af en trekantsfronton med et rundt ur i hvid profileret indfatning. Soklen er grå med sokkelgesims. Øst-, syd, og nrodfacaden fremtræder lysegult malet, pudsede med refendfugning og hvide rustikpudsede hjørnekvadere, medens vestsiden står lysegult malet og pudset. Øst, syd- og nordfacaden er opdelt vandret hvide trukne sålbænksgesimser og af overetagens vinduer, der brydes af blændinger i rødt murværk, men holdes sammen til ét af pudsede pilastre mellem vinduerne. Facaderne afsluttes under taget af en hvid kraftig fremspringende trukken gesims. Vinduerne i vestsiden har fladbuede stik og klinkesålbænke. Vinduere i gavlen og østfacaden har i underetagen hvide profilerede indfatninger. De grønmalede vinder er fire- og seksrammede af dannebrogstypen med termoruder. Hovedindgangn i østsidens let fremspringende midterparti er udformet som en portal med profileret rundbuet indfatning og fordakning. En granittrappe fører op til hoveddøren, der er en grønmalet fyldingsfløjdør med halvrundt firdelt overvindue. Nordfacadene indgangsparti er ligeledes udformet som en portal med kannelerede pilastre, arkitrav og fordakning, og døren er af samme type som hoveddøren. Øst- og sydfacaden har hver en postekspeditionsåbning med granitforring og grønmalet fyldningsskydeport. Vestsiden har tre grønmalede fyldingsdøre.

Historie: Tidligere lå der på stedet et syd-nord orienteret hus, der i 1806 blev vurderet som nyopført, 11 fag langt og grundmuret med facadekvist. Ejeren fik 1816 bevilling til gæstgiveri, 1819 til færgefart og huset fik navnet "Færgegården". Huset erstattede et endnu tidligere, der i 1799 blev vurderet som et øst-vest orienteret ti fag langt hus. I 1896 nyopføres "Hotel Færgegården", grundmuret i to etager med midtrisalit, trakantsfronton og rotunde. I 1919 overtages bygningen af Post og Telegrafvæsent. Færgefarten overdrages i 1976 til DSB. Bemærkninger: Bygningen, der markerer sig ved sin centrale beliggenhed, størrelse og monumentale bygningsmæssige karakter, er et betydningsfuldt arkitektonisk indslag i byen. Ved en fremtidig restaurereing burde øst- og sydfacaden retableres ved en fjernelse af psotekspeditionsåbningerne, en udbygning af de vandrette vinduesbånd og ved overalt at benytte traditionelle vinduestyper uden klinkesålbænke, men med profilerede sålbænke. Tegltaget bør bevares uden ovenlys eller kviste.

Ejerliste:
1797-1829: Hans Jensen Jessen
1820-1840: Jens Hansen Jessen og enke Mette
1840-1855: C. V. Kolvig
1855-1873: Anthon Bendix Johnsen
1873-1875: Christen Johnsen
1875-1891: Hans Svarrer
1891-1898: P. Breinholt m.fl.
1898-1901: Carl Emil Møller
1901-1919: N. Christensen m.fl.
1919 K. F. Wilhelmsen
1919- Post- og Telegrafvæsenet

Kilde: Huse i Nordby på Fanø I, udgivet af Fanø Kommune og Fredningsstyrelsen 1986.


Hans Jessen sender en ansøgning, hvor han får fuld opbakning af birkedommer Rosenstand. Han får
bevilling den 17.juli 1819, og har hermed monopol på færgeholdet.

Det gamle Hotel "Færgegården" nedbrændte til grunden i 1896. Et nyt Hotel "Færgegaarden" blev opført på brandtomten, og det var et stort pompøst hotel med restauration, værelser og en stor flot sal, hvor mange af datidens fester blev holdt.

Den elegante rotunde med balkon båret af flotte søjler blev senere fjernet, og postvæsenet overtog hotellet sammen med færgeriet i 1918, og der blev indrettet postkontor, pakhus og bolig for postmesteren.

Ejendommen, Hovdgaden 15, anvendes nu til private boliger.

Kilde:www.Mitfanoe.dk