Estvadgård


Estvadgaards overordentligt lange hovedbygning blev opført i to etaper gennem perioden 1815-1834 og var oprindeligt tækket med stråtag.

Intro

I dag fungerer herregården Estvadgård som et moderne landbrug, men voldstedet i haven vidner om en historie, som strækker sig langt tilbage i tiden. Herregården har tilhørt fornemme adelsslægter, og i slutningen af 1700-tallet fungerede den en kort periode som hjem for adelige enker og jomfruer.

''Historien om Estvadgård'' Erik Nielsen Gyldenstierne ejede Estvadgård i første halvdel af 1400-tallet, og han er herregårdens første kendte ejer. Efter en periode i delt eje mellem en række forskellige parter opnåede Peder Munk i 1566 det samlede ejerskab af Estvadgård. Han var en af herregårdens mere navnkundige ejere og gennem sit liv opnåede han at blive optaget i rigsrådet og besidde betydningsfulde embeder som rigsadmiral og senere rigsmarsk. I 1621 blev Estvadgård solgt til Johan Rantzau, men efter knap hundrede år i Rantzau-slægtens eje blev herregården i 1710 solgt til Anders Pedersen Brønsdorph, som allerede samme år pantsatte gården og i 1726 helt afhændede den. Estvadgård blev da købt af kancellisekretær Johan Severin Benzon. Forfatteren Jeppe Aakjær beskriver i sine hjemstavnsstudier Benzon som en særdeles brutal og ondsindet godsejer. Benzons enke oprettede på sit dødsleje i 1745 en stiftelse, der skulle huse adelige enker og frøkener på Estvadgård. I 1804 blev det imidlertid besluttet at godset skulle sælges og adelsdamerne skulle flytte ud, da stiftelsen ikke fungerede optimalt. Gennem 1800-tallet blev yderligere jord solgt fra, og tiden tro blev der eksperimenteret med opdyrkning af hedearealer. ''Markante ejere'' Før 1455: Erik Nielsen Gyldenstjerne 1566-1614: Peder Munk 1726-1741: Johan Severin Benzon 1745-1810: Stiftelsen Estvadgaards Kloster Læs mere om Estvadgård på [https://www.danskeherregaarde.dk/nutid/estvadgaard danskeherregaarde.dk]

''Hovedbygning'' Estvadgårds lange hovedbygning består af en enkelt fløj i én etage påhængt med rødt, halvvalmet tegltag. Bygningen er opført i rød grundmur og blev bygget over en længere periode fra 1815-1834, hvor den nordlige del blev opført først. Bygningen har en gennemgående gavlkvist midtfor og overgangen mellem tag og mur prydes af en hvidkalket frise, som også løber ned langs bygningens hjørner. I haven mod øst findes voldstedet fra den tidligere hovedbygning til Estvadgård, der formentligt blev anlagt i 1500-tallet. Johan Severin Benzon opførte i 1740’erne en trefløjet hovedbygning på det gamle voldsted, men den blev revet ned 1815-1818 i forbindelse med opførelsen af den nuværende hovedbygning. ''Omgivelser'' Avlsbygningerne, som sammen med hovedbygningen danner et firlænget anlæg med to udstikkere mod nord, blev opført efter en brand i 1892 og senere fornyet. I haven mod øst findes resterne af det anseelige voldsted fra 1500-tallet. Havens åbne græsplæne er omgivet af to mindre lunde og leder ned mod Koholm Å, som udløber fra den nærliggende Flynder Sø og ender ud i Skive Å. ''Bygninger og gods'' 1500-tallet: Voldstedet i haven anlagt 1740’erne: Ny trefløjet bygning på voldstedet 1804: En del af jordegodset frasolgt 1815-1818: Trefløjet bygning på voldstedet nedrevet 1815-1834: Nuværende hovedbygning opført

''Fakta'' Adresse: Herningvej 41, Estvad, 7800 Skive Kommune: Skive Tidligere: Ringkøbing Amt, Ginding Herred, Estvad Sogn Ejer i 2017: Poul Graugaard Petersen Funktion 2017: Agerbrug Størrelse 2017: Ager 263 ha, skov 3 ha, hede 4 ha, park/have 5 ha, forpagtet 65 ha Offentlig adgang: Ingen oplysninger Fredning: Hovedbygning er mærket med høj bevaringsværdi

''English'' Estvadgård today operates as a modern farm but remains of an earlier manor shows a history that stretches back through the ages. The manor belonged to distinguished noble families. For a brief period in the 18th century it served as home to widows and unmarried women of the nobility. The main building was built in two stages during the period 1815-1834 and was originally roofed with thatch.

''Sendt til publicering'' undefined

''Sendt til publicering'' undefined

''Sendt til publicering'' undefined

''Publiceret''